اعضای شورای سیاستگذاری جایزه ملی کیفیت ایران

اعضای شورای سیاستگذاری جایزه ملی کیفیت ایران(دوره چهاردهم)

 • جناب آقای مهندس فرزین انتصاریان
  جناب آقای مهندس فرشید شکرخدایی
  جناب آقای ایرج معصومی باران
  جناب آقای دکتر محمود خسروی
  جناب آقای مهندس حسن صالحی نیا
  جناب آقای مهندس علیرضا پوربصیر
  جناب آقای دکتر سیدمحمد مهدی هادوی
  جناب آقای دکتر محمدرضا سپهری
  جناب آقای حمید جلالوندی
  جناب آقای دکتر رسول دیناروند
  جناب آقای دکتر عباس سقایی