ردیف فعالیت تاریخ
۱ برگزاری آموزش ها بصورت مستمر
۲ پایان مهلت ثبت نام ۹۶/۰۴/۳۱
۳ پایان مهلت ارسال اظهارنامه ۹۶/۰۵/۳۱
۴ شروع فرآیند ارزیابی ۹۶/۰۶/۰۱
۵ بازدید ارزیابان از سایت متقاضیان ۹۶/۰۶/۱۰ لغایت۹۶/۰۷/۱۰
۶ پایان ارزیابی متقاضیان ۹۶/۰۷/۱۰
۷ تایید نتایج در کمیته فنی ۹۶/۰۷/۲۰
۸ تصویب در شورای سیاستگذاری ۹۶/۰۷/۳۰
۹ برگزاری مراسم روز ملی کیفیت ۹۶/۰۸/۱۸
۱۰ ارسال گزارش های بازخور ۹۶/۱۰/۳۰

دانلود جدول زمانبندی فرایند چهاردهمین دوره جایزه ملی کیفیت ایران