ردیف فعالیت تاریخ
۱ برگزاری آموزش ها بصورت مستمر
۲ پایان مهلت ثبت نام ۹۷/۰۴/۳۱
۳ پایان مهلت ارسال اظهارنامه ۹۷/۰۵/۳۱
۴ شروع فرآیند ارزیابی ۹۷/۰۶/۰۳
۵ بازدید ارزیابان از سایت متقاضیان ۹۷/۰۶/۱۰ لغایت۹۷/۰۷/۱۰
۶ پایان ارزیابی متقاضیان ۹۷/۰۷/۱۰
۷ تایید نتایج در کمیته فنی ۹۷/۰۷/۲۱
۸ تصویب در شورای سیاستگذاری ۹۷/۰۷/۳۰
۹ برگزاری مراسم روز ملی کیفیت ۹۷/۰۸/۲۲
۱۰ ارسال گزارش های بازخور ۹۷/۱۰/۳۰