ردیف فعالیت تاریخ
۱ برگزاری آموزش ها بصورت مستمر
۲ پایان مهلت ثبت نام ۹۸/۰۴/۳۱
۳ پایان مهلت ارسال اظهارنامه ۹۸/۰۵/۳۱
۴ شروع فرآیند ارزیابی ۹۸/۰۶/۰۳
۵ بازدید ارزیابان از سایت متقاضیان ۹۸/۰۶/۱۰ لغایت۹۸/۰۷/۱۰
۶ پایان ارزیابی متقاضیان ۹۸/۰۷/۱۰
۷ تایید نتایج در کمیته فنی ۹۸/۰۷/۲۱
۸ تصویب در شورای سیاستگذاری ۹۸/۰۷/۳۰
۹ برگزاری مراسم روز ملی کیفیت ۹۸/۰۸/۱۸
۱۰ ارسال گزارش های بازخور ۹۸/۱۰/۳۰