ارسال فرم پر شده ممهور به مهر سازمان الزامی میباشد.

دانلود فرم تقاضای شرکت در شانزدهمین دوره جایزه ملی کیفیت ایران – آبان ۱۳۹۸