ارسال فرم پر شده ممهور به مهر سازمان الزامی میباشد.

دانلود فرم تقاضای شرکت در پانزدهمین دوره جایزه ملی کیفیت ایران – آبان ۱۳۹۷