اعضای شورای سیاستگزاری جایزه ملی کیفیت ایران

 

 1. جناب آقای ایرج معصومی باران
 2. جناب آقای مهندس فرزین انتصاریان
 3. جناب آقای دکتر محمود خسروی
 4. جناب آقای مهندس حسن صالحی نیا
 5. جناب آقای مهندس علیرضا پوربصیر
 6. جناب آقای دکتر سیدمحمد مهدی هادوی
 7. جناب آقای دکتر محمدرضا سپهری
 8. جناب آقای مهندس فرشید شکرخدایی
 9. جناب آقای حمید جلالوندی
 10. جناب آقای دکتر رسول دیناروند
 11. جناب آقای دکتر عباس سقایی