1. رییس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران-  رییس شورا
 2. نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – عضو شورا
 3. نماینده معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری– عضو شورا
 4. نماینده وزارت صنایع و معادن– عضو شورا
 5. نماینده وزارت بازرگانی– عضو شورا
 6. نماینده وزارت نیرو– عضو شورا
 7. نماینده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح– عضو شورا
 8. نماینده وزارت علوم تحقیقات و فناوری– عضو شورا
 9. نماینده دادستانی کل کشور– عضو شورا
 10. نماینده وزارت نفت– عضو شورا
 11. نماینده خانه صنعت و معدن ایران– عضو شورا
 12. نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران– عضو شورا
 13. نماینده انجمن مدیریت کیفیت ایران– عضو شورا
 14. نماینده مجمع کنفدراسیون صنعت ایران– عضو شورا
 15. نماینده سازمان حفاظت محیط‌ زیست– عضو شورا
 16. نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات– عضو شورا
 17. نماینده وزارت کار و امور اجتماعی– عضو شورا
 18. نماینده وزارت جهاد کشاورزی– عضو شورا
 19. معاون نظارت بر اجرای استاندارد و سیستم‌های کیفیت سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران– عضو شورا
 20. معاون برنامه‌ریزی و تدوین استاندارد سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران– عضو شورا
 21. معاون توسعه مدیریت و امور پشتیبانی سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران– عضو شورا
 22. رئیس پژوهشگاه استاندارد سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران– عضو شورا
 23. مدیر کل نظارت بر اجرای سیستم‌های کیفیت سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران- دبیر شورا