1. جناب آقای دکتر محمود نجفی عرب
 2. جناب آقای مهندس فرشید شکر خدایی
 3. جناب آقای دکتر محمدرضا زارع
 4. جناب آقای مهندس محمد حسن امامی
 5. جناب آقای مهندس حسن صفرعلی
 6. جناب آقای مهندس علی صفدری
 7. جناب آقای مهندس امیرحسین قناتی
 8. جناب آقای دکتر علی تقی زاده هرات
 9. سرکارخانم مهندس نسرین وفایی
 10. جناب آقای مهندس کریمی
 11. جناب آقای دکتر فرنوش باقری
 12. جناب آقای مهندس پرویز علوی
 13. جناب آقای دکتر بهرام جلو دارزاده
 14. سرکارخانم مهندس زهره سوفالی