اعضای کمیته فنی جایزه ملی کیفیت ایران(دوره پانزدهم)

جناب آقای مهندس فرزین انتصاریان  عضو کمیته فنی جایزه ملی کیفیت ایران- رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران
جناب آقای دکتر فرشید شکر خدایی عضو کمیته فنی جایزه ملی کیفیت ایران-نایب رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران
جناب آقای مهندس شاکری مدیر کل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح های وزارت نفت و عضو محترم کمیته فنی جایزه ملی کیفیت ایران
جناب آقای مهندس لدنی دامغانی مدیرکل همکاری ها و توسعه صنعت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
سرکارخانم مرضیه مسگرزاده  سرپرست دفتر آموزش متوسطه اول وزارت آموزش و پرورش
جناب آقای دکتر ملیحی مدیر طرح میز خدمت سازمان اداری و استخدامی کشور
جناب آقای مهندس عین قلایی نماینده سازمان حفاظت محیط زیست
جناب آقای مهندس بهروز نصیری قمصری نماینده وزارت صنعت ،معدن و تجارت در کمیته فنی جایزه ملی کیفیت
جناب آقای مهندس نجفی عضو کمیته فنی جایزه ملی کیفیت ایران
جناب آقای مهندس محمودی درخش عضو کمیته فنی جایزه ملی کیفیت ایران
جناب آقای مهندس زرگران دبیر کانون انجمنهای صنایع غذایی ایران
سرکارخانم مهندس نسرین وفایی عضو کمیته فنی جایزه ملی کیفیت ایران
جناب آقای مهندس پرویز علوی عضو کمیته فنی جایزه ملی کیفیت ایران
جناب آقای مهندس حسن امامی عضو کمیته فنی جایزه ملی کیفیت ایران
جناب آقای دکتر مفید مدیرکل فرآورده های غذایی و آشامیدنی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و عضو محترم کمیته فنی جایزه ملی کیفیت
خانم دکتر انوشه رحمانی عضو هیات علمی گروه پژوهشی مواد غذایی
جناب آقای دکتر مجید رفیعی عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف و عضو محترم کمیته فنی جایزه ملی کیفیت ایران
جناب آقای دکتر فرنوش باقری عضو کمیته فنی جایزه ملی کیفیت-استاد دانشگاه علم و فرهنگ