نظامنامه جایزه ملی کیفیت ایران

(ویرایش چهارم)

۴-۱- اهداف و مبانی

در اجرای مصوبه‌های یکصد و دومین و یکصد و چهارمین جلسه شورای عالی استاندارد و در جهت توسعه و ترویج دانش مدیریت کیفیت و استفاده آن در سازمان‌های دولتی، خصوصی و تعاونی اعم از خدماتی یا تولیدی، جایزه ملی کیفیت ایران طراحی و براساس مفاد این نظامنامه به اجرا گذاشته می‌شود.

جایزه ملی کیفیت ایران براساس نتایج ارزیابی عملکرد سازمان‌های متقاضی در رابطه با طراحى، تولید و عرضه محصول و ارائه خدمت و با توجه به معیارهای مدل اعطا می شود. این جایزه شامل سطوحی است که برای تعیین آنها ارزیابی همه جانبه و کاملی از فعالیت‌های عملیاتی و کیفی سازمان در ارتباط با محصول از جمله پایداری تولید و خدمات آن، و مطابقت با نیازمندی‌های مشتریان و سایر ذینفعان انجام می‌شود. در طراحی مدل جایزه ملى کیفیت ایران به مفاهیم، اصول و مبانی ارزشی و کاربردی کیفیت توجه خاص مبذول شده است.

 

الف) مفاهیم ارزشی جایزه ملی کیفیت

جایزه ملی کیفیت ایران وسیله ای برای اطلاع و تایید تلاش و کوشش سازمان های تولیدی و خدماتی کشور و بیانگر تعهد سازمانهای متقاضی در استقرار نظام مدیریت کیفیت و بهبود مداوم آن در مسیر موفقیت پایدار است. برخی از مفاهیم ارزشی این مدل عبارتند از:

۱) ارزش نهادن به مدیران، کارشناسان، محققان و افرادی که در سازمان به کیفیت بها می‌دهند و به استقرار آن تعهد دارند.

۲) ارزش نهادن به خلاقیت و نو آوری در تولید و ارائه خدمات ناب که تحقق مطلوب آن فلسفه وجودی سازمان است.

۳) ارزش نهادن به انتظارات مشتریان و رضایت ذینفعان دیگر به طور متوازن که موفقیت پایدارسازمان در گرو رضایت ایشان است.

 

ب) مفاهیم کاربردی جایزه ملی کیفیت ایران

جایزه ملی کیفیت ایران نمادی از درجه بلوغ سازمانی است که در همگرایی فعالیت‌های مختلف تولید محصول و خدمات به وجود می‌آید که از ابعاد مختلف موجب عرضه محصولی برتر از محصول سایر سازمان‌ها می‌گردد. از جمله موارد زیر:

۱) ساماندهی فرایندهای تولید محصول و ارائه خدمات

۲) ساماندهی سیستم مدیریت پشتیبان

۳) ساماندهی ارتباطات و ساختار درون سازمانی

۴) ساماندهی ارتباطات برون سازمانی

ج) اصول اعتباری جایزه ملی کیفیت

جایزه ملی کیفیت یک نماد ملی است و برای اعتلای شأن آن به دو عامل بسیار مهم زیر توجه خاص شده است:

۱) سلامتی نظام ارزیابی و بی شائبه بودن آن به عنوان عامل اصلی جلب احترام و اعتماد مردم در طول زمان از طریق انتخاب ارزیابان مجرب و بیطرف و اجرای فرایند ارزیابی به طور اطمینان بخش.

۲) دقت در کیفیت ارائه خدمات و ارزش آفرینی فرایند ارزیابی به عنوان مقیاسی معتبر برای ارزش گذاری اقدامات و فعالیت‌های سازمان‌های متقاضی.

 

۴-۲- تعاریف، مسئولیت ها و دامنه شمول

۴-۲-۱- تعریف جایزه ملی کیفیت ایران:

جایزه ملی کیفیت ایران که در این نظامنامه به اختصار جایزه نامیده می‌شود، فرایندی است ملی که براساس مصوبه یکصد و دومین جلسه شورای عالی استاندارد پایه‌گذاری شد و براساس تصمیمات شورای سیاست گزاری مربوطه متشکل از نمایندگان جامعه و سازمان‌های ذینفع و برطبق مفاد این نظامنامه و دیگر مستندات مرتبط اداره می‌شود و طی آن همه ساله در هفته کیفیت و ترجیحا در روز ملی کیفیت (۱۸ آبان) به برترین سازمان‌های ایرانی حائز شرایط در بخش‌های مختلف کشور (مطابق طبقه‌بندی جایزه در این نظامنامه) که در زمینه ارتقاء و بهبود مداوم کیفیت محصول در مسیر موفقیت پایدار سازمان خود فعالیت‌های چشمگیری را انجام داده اند، گواهینامه، تقدیر نامه یا تندیس جایزه کیفیت اعطاء می‌گردد.

آخرین ویرایش مدل جایزه ملی کیفیت ایران که بر اساس نظام نامه جایزه تهیه و تصویب شده باشد، مبنای ارزیابی در جایزه می باشد.

 

۴-۲-۲- جوایز ملی کیفیت بخشی:

جوایز ملی کیفیت بخشی، بر اساس بند ۹ مصوبه یکصدوچهارمین جلسه شورایعالی استاندارد، بطور رسمی پایه‌گذاری شده و طی آن مقرر می‌دارد کلیه وزارتخانه ها وسازمانهای مستقل تحت نظر ریاست جمهوری در چارچوب نظامنامه، مصوب شورای سیاست گزاری جایزه ملی کیفیت ایران، هر ساله واحد برترموضوع ماموریت قانونی بخش خود را انتخاب نموده و سازمان ملی استاندارد ایران نیز از بین واحدهای برتر معرفی شده برترین واحد را برای دریافت جایزه ملی کیفیت ایران، از دست ریاست جمهوری معرفی نماید . بنابراین دستگاه اجرایی متولی هر بخش مکلف است با همکاری تشکل‌ها و نهادهای حرفه‌ای و تخصصی همان بخش ودر چارچوب این نظامنامه  جایزه ملی کیفیت بخشی مربوط به خود را تشکیل داده و مدیریت نماید.

تذکر: جوایز ملی کیفیت بخشی می‌بایست کلیه دستگاه‌های اجرایی، بنگاه‌های اقتصادی و نهادهای عمومی اعم از دولتی ، خصوصی ، تعاونی و مردمی که می‌توانند موضوع ماموریت قانون آن دستگاه باشند را در سراسر کشور پوشش دهد .

 

۴-۲-۳- مستندات مرجع

جایزه ملی کیفیت در انطباق با الزامات این نظامنامه و معیارهای مدل و مجموعه‌ای از روش‌ها و مستندات مرتبط به آنها اداره و کنترل می‌شود که کمیته فنی مسئولیت نهایی روزآمدی و دبیرخانه جایزه مسئولیت اجرایی و نگهداری وضعیت کنترل شده این مستندات را به عهده دارند.

 

۴-۲-۴- طبقه بندی سازمانهاو واحدهای  متقاضی

مدل جایزه ملی کیفیت ایران یک مدل عمومی و فراگیر است. لذا کلیه سازمان‌های تولیدی و یا خدماتی اعم از خصوصی، تعاونی و دولتی از جمله سازمان‌های زیر می‌توانند متقاضی دریافت این جایزه باشند:

۱- سازمان ها و بنگاه های اقتصادی بزرگ، متوسط و کوچک

۲- سازمان ها و نهاد های بخش  دولتی و عمومی

۳- واحدهای تولیدی و خدماتی وابسته به یک سازمان، با محصول دارای ، با ماهیت و یا نام تجاری مشخص.

سازمان های متقاضی شرکت در جایزه ملی کیفیت ایران برحسب ماهیت محصولات یا خدمات خود از طریق حضور در جوایزی که دستگاه های اجرایی متولی هر بخش برگزار می کنند در فرایند ارزیابی قرار می گیرند.

تقاضانامه حضور سازمان‌ها در فرایند جایزه برای یک نوع یا یک گروه خاص از محصول یا خدمت با نام تجاری مشخص (برند) پذیرفته می‌شود و در ارزیابی نیز تمام معیارهای مدل در راستای چرخه کامل تولید ومصرف آن محصول مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت. سازمان‌هائی که دارای محصولات متنوع در بیش از یک گروه هستند می‌‌توانند برای بیش از یک محصول در جایزه شرکت نمایند.

 

۴-۳- معیارهای ارزیابی و مفاهیم بنیادین مدل

معیارهای ارزیابی جایزه ملی کیفیت ایران با تاکید بر مدیریت کیفیت محصول (کالا و خدمات) شامل ساختار مدل، معیارهای اصلی و زیرمعیارهای مربوطه در مدرکی تحت عنوان مدل و معیارهای جایزه ملی کیفیت ایران ارائه شده است. فرایند ارزیابی سازمان ها با استفاده از این مدل و معیارهای اعلام شده در مدل انجام می گیرد.

 

 

 

۴-۴- سطوح جایزه ملی کیفیت ایران

۴-۲-۱ تعریف سطوح و شرایط احراز

سطوح جایزه ملی کیفیت ایران، سازمان‌ها را در دستیابی به درجات توفیق خود در تولید محصول و ارائه خدمات از یکدیگر متمایز می‌کند و میزان موفقیت آنها را در دستیابی به معیارهای تعیین شده در مدل نشان می‌دهد. سطوح جایزه ملی کیفیت ایران بشرح زیر تعریف شده‌اند:

 

تندیس جایزه ملی کیفیت ایران:

تندیس شامل سه سطح به قرار زیر است:

الف-تندیس زرین: از میان نامزدهای جایزه، نامزدی که از حد نصاب تعیین شده بالاترین امتیاز را کسب نماید، می‌تواند به عنوان سطح برتر کیفیت در رده ملی مطرح و انتخاب شده و برنده تندیس زرین خواهد شد.

ب- تندیس سیمین: از میان نامزدهای جایزه، بهترین هایی که میتوانند به عنوان سطح نهادینه کیفیت در گروه‌های خاصی از محصولات مطرح باشند، درصورت کسب بالاترین امتیاز در حد نصاب سطح تندیس به عنوان برنده تندیس سیمین انتخاب شده و معرفی می‌گردند.

ج-تندیس برنزین: از میان نامزدهای جایزه، سازمان هایی در هر گروه محصول که دومین امتیاز بالاتر در حد نصاب سطح تندیس را داشته باشند به عنوان برنده تندیس برنز معرفی می‌شوند.

 • مدت زمان اعتبار سطوح تندیس سه سال می‌باشد

 

تقدیرنامه اشتهار به کیفیت:

برای متقاضیانی که با مدیریت خوب به پیشرفت‌هایی در جهت اشتهار به کیفیت در محصول خود نایل شده‌اند، بشرط کسب امتیازی بالاتر از حد نصاب مربوطه به عنوان سطح رشد کیفیت تقدیرنامه اشتهار به کیفیت اعطاء می‌گردد. تقدیرنامه‌های اشتهار به کیفیت در دامنه امتیازات تعریف شده در درجات یک تا سه ستاره اعطاء می‌شوند که تعداد بیشتر ستاره مبین سطح بالاتر است.

 • مدت زمان اعتبار تقدیرنامه سطوح اشتهار به کیفیت یک سال می‌باشد

 

گواهی اهتمام به کیفیت:

برای متقاضیانی که با برگزاری دوره‌های آموزشی مرتبط با مدل جایزه ، انجام خودارزیابی و پروژه‌های بهبود حاصل از آن، تعهد و پایبندی خود را برای حرکت به سوی کیفیت نشان داده‌ مشروط بر اینکه یک سیستم مدیریت کیفیت روزآمد نیز در سازمان جاری باشد ، گواهی اهتمام به کیفیت صادر می‌شود.

 • مدت زمان اعتبار سطح اهتمام به کیفیت یک سال می‌باشد

 

 • دریافت کنندگان سطوح تندیس ، اشتهار و اهتمام میتوانند با ذکر سال دریافت تندیس ، تقدیرنامه یا گواهینامه به نحو مناسب در تبلیغات و استنادها به جایگاه و برتری خود اشاره و سازمان خود را با ذکر نام تجاری محصول بنحو مقتضی در سطح رقابتی ارزیابی شده مطرح نمایند. این معرفی نبایستی هیچگونه منافاتی با شئونات و ارزش‌های متعالی فرایند جایزه ملی کیفیت ایران داشته باشد.
 • ثبت نام سازمانهای متقاضی حضور در فرآیند جایزه ملی کیفیت ایران در سالهای متمادی بلامانع می‌باشد .

 

۴-۴-۲- سطوح جوایز ملی کیفیت بخشی

جوایز ملی کیفیت بخشی در دو سطح طبقه‌بندی می‌شوند .

الف) تقدیرنامه اشتهار به کیفیت : (اشتهار به کیفیت یک ، دو ، سه و چهار ستاره)

ب)  گواهینامه اهتمام به کیفیت.

 

 • متقاضیانی که در جوایزملی کیفیت بخشی موفق به اخذ گواهینامه اهتمام و یا تقدیرنامه اشتهار به کیفیت می‌گردند علاوه بر تقدیر توسط دستگاه متولی بخش مربوط ، از طریق دبیرخانه جایزه ملی کیفیت دستگاه متولی به دبیرخانه جایزه ملی کیفیت ایران معرفی می شوند تا در مراسم روزملی کیفیت از آنها تقدیر بعمل آید.

 

 • متقاضیانی که در جوایز ملی کیفیت بخشی حائز شرایط اخذ تندیس می باشند، به دبیرخانه جایزه ملی کیفیت ایران معرفی می شوند. دبیرخانه طبق روشی که کمیته فنی تدوین می کند، این سازمانها و واحدها را ارزیابی کرده و در صورت کسب امتیازات لازم ، در مراسم روز ملی کیفیت، تندیس سطح مربوط جایزه ملی کیفیت ایران در بخش مربوط توسط مقامات کشوری مربوطه را تقدیم می کند.

 

۴-۵- روش اجرا:

۴-۵-۱ ثبت نام و ارزیابی

سازمانها و واحدهای متقاضی، از طریق دستگاه ذیربط در جایزه ملی کیفیتِ بخشی ثبت نام کرده و در فراآیند ارزیابی جایزه  شرکت می نمایند. فرایند ارزیابی جایزه ملی کیفیتِ بخشی در چارچوب مصوبات کمیته فنی جایزه ملی کیفیت ایران و در بالاترین سطح جایزه ، بخشی مورد تایید قرار میگیرد.

دستگاههای متولی بخش  بنحو مناسبی به واحد هایی که حائز شرایط دریافت تقدیرنامه یا گواهی نامه در سطوح اشتهار یا اهتمام هستند، لوح های مربوطه را اهدا کرده و سیاست های تشویقی را برقرار می نمایند. واحدهایی که در سطح تندیس ارزیابی شده و حائز شرایط اخذ جایزه می باشند، همراه با دیگر واحدهایی که در سطح اشتهار و اهتمام تایید شده اند، حداکثر تا پایان مرداد ماه به دبیرخانه جایزه ملی کیفیت  ایران جهت اقدامات بعدی معرفی می شوند.

 

۴-۵-۲- الزامات جوایز ملی کیفیت بخشی

جوایز ملی کیفیت بخشی ملزم به رعایت الزامات جایزه ملی کیفیت ایران بشرح موارد ذیل  می باشند :

 • نظام‌نامه جایزه ملی کیفیت ایران
 • مدل و روش ارزیابی جایزه ملی کیفیت ایران
 • استفاده از مدرسین، سرارزیابان وارزیابانی که شرایط لازم را دارا باشند. کمیته فنی جایزه ملی کیفیت این شرایط را تعریف و تایید می کند.
 • مصوبات شورای سیاست گزاری و کمیته فنی جایزه ملی کیفیت ایران

دبیرخانه جایزه ملی بخشی دستگاهی گزارش عملکرد و چگونگی رعایت الزامات فوق را به اطلاع شورای سیاست گزاری راهبری جایزه بخشی و دبیرخانه جایزه ملی کیفیت ایران می رساند ، این دبیرخانه حسب مورد می تواند بدون دخالت اجرایی بر فرایند اجرای جوایز بخشی نظارت نماید

 

۴-۵-۳-دوره زمانی جایزه

دوره زمانی شرکت و ارزیابی فرایند جایزه ملی کیفیت ایران به صورت سالانه بوده و اعطای آن در هفته کیفیت و ترجیحا روز ۱۸ آبان ماه (روز ملی کیفیت) هر سال است و متقاضیان جایزه طبق برنامه در طول هر دوره ارزیابی و انتخاب مى شوند.

سازمان‌های متقاضی در سطوح اهتمام مقید به رعایت برنامه‌های زمانی سالیانه نبوده و در هر زمان می‌توانند درخواست خود را جهت بررسی به دبیرخانه جایزه ملی کیفیت دستگاهی ارسال نمایند. این سازمان‌ها در طول سال مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت و همه ساله در مراسم جایزه ملی کیفیتِ بخشی اسامی آنهایی که طی دوره مربوطه تا پایان شهریور ماه همان سال موفق به دریافت گواهی اهتمام به کیفیت شده‌ اند رسما اعلام می‌گردد.

کلیه جوایز ملی کیفیت بخشی می‌بایست با توجه به برنامه زمانبندی اعلام شده از سوی دبیرخانه جایزه ملی کیفیت ایران برای هر دوره ، بگونه‌ای زمانبندی اجرای فرآیند جایزه بخشی را برنامه ریزی و اجرا نمایند تا نتایج ارزیابی آن‌ها حداکثر تا پایان مردادماه هر سال  معین شود . در صورت تاخیر در ارائه فهرست سازمان‌های حائز شرایط ، اعلام اسامی سازمان‌های مذکور به مراسم دوره بعد موکول خواهد گردید .

 

۴-۶-ارکان جایزه، ترکیب و وظایف آنها

۴-۶-۱- ارکان

ارکان جایزه ملی کیفیت ایران بقرار زیر است:

۳شورای سیاست گزاری

۳کمیته فنی

۳دبیرخانه

 

۴-۶-۲-شورای سیاست گزاری

الف) ترکیب شورای سیاست گزاری

اعضای شورای سیاست گزاری جایزه ملی کیفیت ایران از میان متولیان جوایز ملی کیفیت دستگاهی، نمایندگان جامعه و متخصصان مدیریت کیفیت  بشرح زیر برگزیده می شوند:

 • رییس سازمان ملی استاندارد ایران- رییس شورا
 • نمایندگان اعضای شورای عالی استاندارد که بالاترین مقامات مسئول متولی جوایز ملی کیفیت بخشی مربوط می باشند.
 • دبیر جایزه ملی کیفیت ایران- دبیر شورا
 • یک نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه در زمینه مدیریت کیفیت
 • دو نفر از تشکل‌های حرفه‌ای در زمینه مدیریت کیفیت
 • دو نفر از اعضای کمیته فنی جایزه ملی کیفیت ایران
 • دو نفراز تشکل های مربوط ومعتبر در سطح ملی

 

 • مدت ماموریت اعضای شورای سیاست گزاری جایزه ملی کیفیت ایران دو سال می‌باشد.
 • انتخاب اعضای منتخب ردیف‌های ۴، ۵و ۶ فوق با پیشنهاد دبیر جایزه و تصویب رئیس شورا صورت می‌گیرد.
 • رئیس سازمان ملی استاندارد ایران ریاست شورای سیاست گزاری را به عهده خواهد داشت و اعضای شورا با حکم ایشان به مدت دو سال منصوب خواهند شد.
 • دعوت به جلسه و تدوین دستور کار و تهیه صورتجلسات توسط دبیر جایزه ملی کیفیت ایران صورت می‌پذیرد. جلسات شورای سیاست گزاری با حضور نصف بعلاوه یک نفر از اعضا رسمیت یافته و مصوبات آن در جلسه قابل اجرا است. افرادی که بنا به جایگاه شغلی خود به عضویت شورای سیاست گزاری درمی‌آیند درصورت تغییر جایگاه شغلی با افراد جدید جایگزین خواهند شد.

 

ب)وظایف شورای سیاست گزاری

شورای سیاست گزاری جایزه ملی کیفیت ایران وظیفه نظارت عالیه بر حسن انجام فرایند جایزه را بر عهده دارد و برای هر دوره اعطای جایزه تشکیل جلسه داده و به بررسی موارد زیر می‌پردازد :

۳ استماع گزارش تحلیلی از عملکرد دوره جاری که توسط دبیر جایزه ارائه می‌گردد. و بررسی اثر بخشی آن با توجه به سیاست‌های تعیین شده و تصویب انتخاب برندگان تندیس جایزه ملی کیفیت ایران (تندیس‌ زرین ،سیمین ،برنزین).

۳سیاست گزاری فعالیت‌های دوره آتی جوایز ملی کیفیت دستگاهی در راستای سیاست‌های توسعه کیفیت در کشور

۳بررسی و تصویب اصلاحات نظامنامه و مدل جایزه که از کمیته فنی به شورا ارجاع می شود

۳ تصویب تعریف جوایز ملی کیفیت بخشی و نظامنامه آنها

۳سایر موضوعات برحسب مورد

تشکیل جلسات شورای سیاست گزاری در موارد خاص به تشخیص رئیس شورا امکان‌پذیر است.

 

۴-۶-۳- کمیته فنی

الف) ترکیب کمیته فنی

اعضای کمیته فنی حداقل ۱۷ نفر متشکل از مسئولین اجرایی جوایز ملی کیفیت بخشی و صاحب نظران و کارشناسان متخصص در زمینه مدیریت کیفیت و مسلط به مدل جایزه ملی کیفیت ایران می‌باشند که باتوجه به شرایط احراز مربوط از بین گروه‌های زیر انتخاب می شوند:

۳نمایندگان جوایز ملی کیفیت بخشی که مسلط بر مدل و موضوعات فنی و اجرایی جوایز بخش مربوط هستند.

۳ دونفر از اعضای هیات علمی دانشگاه در زمینه مدیریت کیفیت

۳ دو نفر از سر ارزیابان جایزه ملی کیفیت ایران

۳ دو نفر از مشاورین ارشد در زمینه مدیریت کیفیت

۳ دو نفر از متخصصین تشکل های حرفه ای  مدیریت و کیفیت

۳ دو نفر از کارشناسان  ارشد ترجیحاُ از تشکل های علمی و تخصصی مرتبط با کیفیت

۳  دو نفر ازمدیران و یا کارشناسان ارشد سازمان ملی استاندارد ایران

 

دبیر جایزه ملی کیفیت ایران رئیس کمیته فنی است و سایر اعضاء به پیشنهاد ایشان و با حکم رئیس جایزه ملی کیفیت ایران به مدت یک سال برای هر دوره جایزه منصوب خواهند شد.

– جلسات کمیته فنی با حضور نصف بعلاوه یک نفر از اعضا رسمیت یافته و مصوبات آن در جلسه قابل اجراست .

– غیبت غیر موجه اعضا در دو جلسه متوالی و یا چهار جلسه متناوب کمیته فنی در یک دوره به منزله استعفای عضو تلقی می‌شود .

 

 

 

ب )وظایف کمیته فنی

کمیته فنی وظیفه مشاوره‌ای و کارشناسی در موارد فنی اجرای فرایند جایزه را به عهده داشته و به طور ماهیانه و یا هر زمان به تشخیص رئیس کمیته تشکیل جلسه می دهد و وظایف آن بشرح زیر است:

۳تایید مدل جایزه ملی کیفیت ایران و ویرایش های آن و پیشنهاد به مراجع ذیربط جهت تصویب

۳ارائه نظرات کارشناسی و مشاوره‌ای در خصوص فعالیت‌های جایزه

۳ارائه راهکار برای رفع مشکلات احتمالی جهت اجرای هر چه بهتر فرایند جایزه

۳بررسی اصلاحات پیشنهادی دبیرخانه جایزه در مورد نظامنامه و ارائه نظرات کارشناسی

۳بررسی و تعیین معیارهای ارزیابی اصلی، معیارهای فرعی و امتیازات آنها

۳بررسی و تعیین حدنصاب‌های امتیاز هر یک از سطوح جایزه

۳تعیین معیارها و رویه تعیین صلاحیت و انتخاب ارزیابان و ارزیابان ارشد

۳تصویب معیارها و رویه های اجرایی برای ارزیابی متقاضیان در سطوح مختلف

۳نظارت بر سلامت فرایند ارزیابی واحدهای متقاضی دریافت جایزه مطابق معیارها و رویه‌های مصوب کمیته

۳تایید گزارش نهایی ارزیابی‌های انجام شده در سطح تندیس برنزین، سیمین و زرین

۳ارائه پیشنهادهای لازم به دبیرخانه در مدت اجرای پروژه

۳بررسی و تائید گزارش عملکرد هر دوره جهت ارائه به شورای سیاست گزاری

 

 • کمیته فنی می‌تواند در راستای اجرای وظایف خود گروه های کاری خاص تشکیل دهد یا افراد خاصی را برای تصدی وظایف تعریف شده منصوب نماید. کمیته فنی در هر دوره از میان اعضای خود کارشناس یا کارشناسان واجد شرایط را برای نظارت بر سلامت اجرای ارزیابی‌های آن دوره بر طبق معیارها و رویه‌های مصوب کمیته، منصوب می‌نماید.

 

۴-۶-۴-دبیرخانه جایزه ملی کیفیت ایران

دبیرخانه جایزه ملی کیفیت ایران در سازمان ملی استاندارد ایران قرار دارد و یک نفر از مدیران ارشد سازمان بنابر تصمیم رییس جایزه بعنوان دبیر جایزه انتخاب و مجری کلیه روش‌ها و آئین‌نامه‌های مربوط به جایزه و وظایف خاص به شرح زیر می‌باشد که می تواند بخشی از وظایف و فعالیت های دبیرخانه را به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار نماید.:

۳مدیریت دبیرخانه جایزه و انجام کلیه فعالیت‌های هماهنگی

۳تهیه برنامه زمانی عملیات اجرایی هر دوره و اطلاع رسانی  به کمیته فنی

۳نگهداری و به روزآوری مستندات اجرایی و سوابق مربوط به جایزه

۳هماهنگی کلیه فعالیت های کارشناسی مورد نیاز ارکان جایزه

۳انتشار نشریات مرتبط با جایزه

۳انجام هماهنگی های لازم جهت برگزاری جلسات شورای سیاست گزاری و کمیته فنی

۳اجرای برنامه های آموزشی و ترویجی جهت تعمیق و اشاعه فرهنگ کیفیت وگسترش جایزه ملی کیفیت ایران

۳دریافت اطلاعات از متقاضیان جایزه ، طبقه‌بندی و تجزیه و تحلیل آنها

۳برنامه‌ریزی و تدارک اعزام ارزیابان جهت ارزیابی واحدهای معرفی شده در سطح تندیس

۳تهیه و تدوین گزارشات و نتایج حاصل از ارزیابی ها و ارائه آن به کمیته فنی

۳طراحی و تهیه جوایز

۳تهیه گزارش عملکرد هر دوره و تحلیل آن

۳برگزاری همایش پایانی جهت اعطای جایزه

 

۴-۶-۵- شورای سیاست گزاری  راهبری جایزه ملی کیفیت بخشی

این شورا توسط دستگاه اجرایی یا نهاد متولی جایزه ملی کیفیت بخشی تشکیل و مدیریت می‌شود ،که وظیفه نظارت بر حسن اجرای فرآیند جایزه بخشی مربوط را بر اساس  مقررات ودستور‌العمل‌های جایزه ملی کیفیت ایران بر عهده خواهد داشت .

-حضور نماینده رییس جایزه ملی کیفیت ایران در این شورا الزامی است .

 • شورای راهبری جایزه ملی کیفیت بخشی می‌تواند برای انجام فرآیند جایزه و تدوین مستندات تخصصی و اختصاصی حسب نیاز کارگروه‌های علمی ،آموزشی و اجرایی دبیرخانه مستقل ایجاد نماید.

                                

تبصره:

مادامی که جوایزملی کیفیت بخشی مرتبط با سازمان‌های متقاضی زیرمجموعه ، تعریف نشده است، کلیه سازمان‌های متقاضی مرتبط با دستگاه مورد اشاره می‌توانند در تمامی سطوح جایزه ملی کیفیت ایران از طریق دبیرخانه جایزه داوطلب شده و ثبت‌نام نمایند .

از تاریخ شروع به مناسبت هر یک از جوایز ملی کیفیت بخشی  ، متقاضیان تحت پوشش ماموریت قانون آن بخش صرفا میتوانند طی دو دوره اول برگزاری جایزه بخشی مربوطه در جایزه ملی کیفیت  ایران نیز شرکت نمایند.

ویرایش حاضر این نظامنامه در حال بازنگری نهایی است .