گزارش سال ۹۳ یازدهمین دوره جایزه ملی کیفیت ایران

نتایج ارزیابی یازدهمین دوره جایزه ملی کیفیت ایران- ۱۳۹۳

ردیف سطح جایزه- نام سازمان در گروه محصولی
۱ چهار ستاره اورند پلاستیک محصولات فلزی،لوازم،ابزار،ماشین‌آلات و تجهیزات
۲ چهار ستاره گاز استان اصفهان خدمات حمل‌و‌نقل،پست،بازرگانی‌ و نظایر آن
۳ سه ستاره گاز استان تهران خدمات حمل‌و‌نقل،پست،بازرگانی‌ و نظایر آن
۴ دو ستاره امداد خودرو ایران خدمات حمل‌و‌نقل،پست،بازرگانی‌ و نظایر آن
۵ دو ستاره گاز استان یزد خدمات حمل‌و‌نقل،پست،بازرگانی‌ و نظایر آن
۶ یک ستاره مخابرات استان اصفهان خدمات مشاوره،تحقیقات و توسعه،مهندسی و پیمانکاری
۷ یک ستاره گاز استان چهارمحال و بختیاری خدمات حمل‌و‌نقل،پست،بازرگانی‌ و نظایر آن
۸ اهتمام ماشین سازی پاک اندیشان شهر آذر محصولات فلزی،لوازم،ابزار،ماشین‌آلات و تجهیزات
۹ اهتمام ورق خودرو چهارمحال و بختیاری محصولات فلزی،لوازم،ابزار،ماشین‌آلات و تجهیزات