فراخوان مدرسان جایزه ملی کیفیت ایران

عنوان: دستور العمل اجرایی فرایند شناسایی، انتخاب و تایید صلاحیت مدرسین جایزه ملی کیفیت ایران

 

۱– هدف:

هدف از تدوین این دستورالعمل شفاف سازی روال شناسائی ، انتخاب و تایید صلاحیت مدرسینی است که دارای دانش و تجربه کافی در زمینه تدریس مدل جایزه ملی کیفیت ایران و سایر جوایز بخشی و نیز سیستم های مدیریت کیفیت بوده و داوطلب ارائه آموزش به سازمان های متقاضی درفرآیند جایزه ملی کیفیت ایران می باشند.

۲-محدوده اعتبار:

این دستورالعمل در محدوده جایزه ملی کیفیت ایران و سایر جوایز بخشی معتبر می باشد.

۳-تعاریف:

۳/۱-مدرس:

کسی است که پیشه‌اش آموختن به دیگران است و در این دستورالعمل به کسی اطلاق می گردد که توانایی انجام آموزش های مرتبط با مدل جایزه ملی کیفیت ایران را داشته باشد.

 

۳/۲-دستیار مدرس:

دستیار مدرس کسی است که مدرس را در اجرای مسئولیت‌های آموزشی خود در حیطه آموزش های مرتبط با مدل جایزه ملی کیفیت ایران یاری می‌کند و سابقه تدریس در کنار مدرس را داشته است.

 

۳/۳-کمیته شناسایی، انتخاب و تایید صلاحیت مدرسین جایزه ملی کیفیت ایران:

کمیته شناسایی، انتخاب و تایید صلاحیت مدرسین جایزه ملی کیفیت ایرانمرکب از : سه نفر از مدرسان مجرب به پیشنهاد کمیته ارزیابان ( با ضابطه مشخص ) و تایید مجری جایزه ، نماینده هیئت مدیره انجمن مدیریت کیفیت ، دبیر کمیته ارزیابی جایزه می‌باشد و حداقل سالی دو بار تشکیل می شود. و دبیر کمیته بر اساس نظر اعضا تعیین می شوند.

۳/۴-مدل جایزه ملی کیفیت ایران ( INQA )

مدل جایزه ملی کیفیت ایران که در این دستور العمل به اختصار INQA نامیده می شود ابزاری جهت ارزیابی میزان موفقیت سازمان‌ها در دستیابی به موفقیت پایدار از طریق ارتقاء کیفیت محصول و اجرای برنامه‌های بهبود جهت ارتقاء مدیریت کیفیت در بخش های مختلف محصول می باشد.

۳/۵-سر ارزیاب :‌

مطابق با تعریف مندرج در دستورالعمل مدیریت فرآیند ارزیابی.

۳/۶-ارزیاب :

مطابق با تعریف مندرج در دستورالعمل مدیریت فرآیند ارزیابی.

۳/۷-فرم درخواست:

فرمی است که متقاضیان تدریس مدل جایزه ملی کیفیت ایران جهت اعلام آمادگی خود نسبت به تکمیل آن از طریق وب سایت
رسمی مجری جایزه اقدام می نمایند.

۳/۸-فرم ارزیابی:

فرمی است که متقاضیان تدریس آموزش های مرتبط با مدل جایزه ملی کیفیت ایران بر اساس شاخص های مندرج در آن ارزیابی و امتیازدهی می گردند و سپس نسبت به حذف یا دعوت از آنان توسط دبیرخانه جایزه ملی کیفیت ایران اقدام می گردد.

۴-مفروضات :

۴/۱-شرایط ثبت نام متقاضیان:

متقاضیان تدریس در زمینه مدل جایزه ملی کیفیت ایران می بایست دارای صلاحیت‌ها و مهارت‌های ذیل باشند.

۱-    دارای تحصیلات دانشگاهی (حداقل در سطح کارشناسی)

۲-    دارا بودن سابقه سرارزیابی و ارزیابی در جایزه ملی کیفیت به شرح جدول ذیل با کسب حداقل ۲۵ امتیاز

۳-     گذراندن سطوح مختلف دوره های تخصصی جایزه ملی کیفیت ایران (مفاهیم مدل،تکنیک های خود ارزیابی،رادار،اظهارنامه،تربیت ارزیاب)

۴-    دارا بودن سابقه تدریس در حوزه مدل جایزه ملی کیفیت ایران، مدل های سرآمدی و سیستم مدیریت کیفیت

سطح جایزه

سمت امتیاز
تندیس سرارزیاب ۱۰
تندیس ارزیاب ۵
اشتهار سرارزیاب ۵
اشتهار ارزیاب ۲

 

تذکر : در سطح سرارزیابی تندیس، فرآیند ارزیابی بایستی کامل اجرا شده باشد و نتیجه ارزیابی حداقل منجر به صدور تقدیرنامه برای سازمان ارزیابی شونده شده باشد.

تبصره : افراد دارای سوابق سرارزیابی در جوایز بخشی کیفیت دارای اولویت هستند.

 

۵-مراحل انجام کار و مسولیت ها:

۵/۱-مسئولیت ها و اختیارات:

۵/۱/۱-مجری جایزه:

–      اعلام فراخوان ثبت نام متقاضیان از طریق وب سایت رسمی مجری جایزه

–      انتشار فرم درخواست ( پیوست شماره ۲ ) از طریق وب سایت رسمی مجری جایزه

–      اخذ و جمع آوری مدارک ، مستندات و رزومه متقاضیان

–      ارسال مشخصات و مدارک اخذ شده از متقاضیان به کمیته شناسایی، انتخاب و تایید صلاحیت مدرسین جایزه ملی کیفیت ایران

–      اخذ لیست پذیرفته شدگان جهت مصاحبه از کمیته شناسایی، انتخاب و تایید صلاحیت مدرسین جایزه ملی کیفیت ایران

–    برنامه ریزی و دعوت از پذیرفته شدگان جهت مصاحبه توسط کمیته شناسایی، انتخاب و تایید صلاحیت مدرسین جایزه ملی کیفیت ایران

–    اخذ و جمع بندی امتیاز نهایی متقاضیان پس از مصاحبه توسط کمیته شناسایی، انتخاب و تایید صلاحیت مدرسین جایزه ملی کیفیت ایران

–      اعلام رسمی پذیرفته شدگان از طریق وب سایت رسمی مجری جایزه

–      تهیه بانک اطلاعاتی از مدرسین واجد صلاحیت

 

۵/۱/۲-کمیته شناسایی،انتخاب و تایید صلاحیت مدرسین جایزه ملی کیفیت ایران:

–      بررسی و تایید پکیج های آموزشی

–      بازنگری معیارها و رویه تعیین صلاحیت و گزینش مدرسین

–    جمع بندی و امتیازدهی اولیه با توجه به اطلاعات ثبت شده متقاضیان در فرم درخواست شامل: سوابق حضور در ارزیابی ها در فرم ارزیابی شماره ۱ (پیوست شماره ۳ ) ، ارزیابی سوابق تدریس در فرم ارزیابی شماره۲ ( پیوست شماره ۴ )

–      اعلام لیست متقاضیان پذیرفته شده جهت انجام مصاحبه به مجری جایزه ملی کیفیت ایران

–      انجام مصاحبه از متقاضیان واجد شرایط تدریس و امتیازدهی طبق فرم ارزیابی شماره ۳ (پیوست ۵)

–      اعلام امتیاز نهایی ( امتیاز اولیه، امتیاز مصاحبه ) و تعیین صلاحیت مدرسین به مجری جایزه ملی کیفیت ایران

–      تعیین صلاحیت سطح تدریس مدرسین انتخاب شده

–      تایید صلاحیت و گواهینامه مدرسین انتخاب شده ( با تاریخ محدود )

–      تعیین صلاحیت مراکز آموزشی برای برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با مدل جایزه ملی کیفیت ایران

 

۵/۲-مراحل انجام کار:

مراحل انجام کار طی نمودار گردش عملیات‌‌‌‌‍ فرآیند شناسایی، انتخاب و تایید صلاحیت مدرسین به پیوست ارائه می گردد.

۵/۲/۱-امتیاز دهی :

۵/۲/۱/۱-امتیاز اولیه :

سقف امتیاز اولیه معادل ۹۰۰امتیاز است که

۱- ۳۷۵ امتیاز آن در فرم ارزیابی شماره ۱ و مرتبط با سوابق ارزیابی متقاضی می‌باشد .

۲- ۵۲۵ امتیاز آن در فرم ارزیابی شماره ۲ و مرتبط با سوابق تدریس متقاضی می باشد

و بر اساس اطلاعات و مدارک ارسالی از سوی متقاضی توسط کمیته شناسایی، انتخاب و تایید صلاحیت مدرسین جایزه ملی کیفیت ایرانمحاسبه می گردد.

 

۵/۲/۱/۲-امتیاز مصاحبه :

امتیاز مصاحبه حد اکثر۱۰۰ امتیاز می باشد و بر اساس اطلاعات و مستندات، به همراه اطلاعات کسب شده در مصاحبه طبق فرم ارزیابی شماره ۳ توسط کمیته شناسایی، انتخاب و تایید صلاحیت مدرسین محاسبه می گردد.

۵/۲/۱/۳-امتیاز نهایی :

امتیاز نهایی حاصل جمع امتیاز اولیه و امتیاز مصاحبه می باشد که توسط کمیته شناسایی، انتخاب و تایید صلاحیت مدرسین جایزه ملی کیفیت ایرانمحاسبه و به مجری جایزه اعلام می گردد. امتیاز نهایی تعیین کننده صلاحیت ورود به کمیته شناسایی، انتخاب و تایید صلاحیت مدرسین جایزه ملی کیفیت ایرانمی باشد .

حداکثر امتیاز صلاحیت ورود به کمیته آموزش حداقل امتیاز
۵۰۰≥ عدم صلاحیت <0
۱۰۰۰≥ حائز صلاحیت <501

 

تذکر۱: در صورت تایید صلاحیت متقاضی، تعیین سطح تدریس دوره های مرتبط با جایزه ملی کیفیت ایران برای هر یک از مدرسین در کمیته شناسایی، انتخاب و تایید صلاحیت مدرسین جایزه ملی کیفیت ایرانتعیین خواهد شد.

تذکر ۲: حداقل امتیاز اکتسابی برای متقاضیان در حوزه ارزیابی معادل ۱۸۰ امتیاز می باشد.

تذکر ۳: اعتبار و اعمال تجربه دستیاران مدرس در صورتی لحاظ می گردد که تجربه تدریس انجام شده در کنار مدرس مورد تایید جایزه ملی کیفیت ایران بوده و علاوه بر آن تاییدیه رسمی مبنی بر دستیار مدرس بودن از سوی سازمان و یا کارفرمای آموزش گیرنده، صادر شود.

تذکر ۴: حداکثر تفاوت امتیازمجاز اکتسابی در حوزه ارزیابی با حوزه آموزش ۱۵۰ امتیاز می باشد.

تذکر ۵: اعمال امتیاز مثبت از آیتم های مشارکت در فرآیند ارزیابیو تدریس در سایر جوایز ، برای متقاضیانی که حداقل ۴۵۰ امتیاز کسب کرده باشند، لحاظ می گردد.

۶-تغییرات:

۷-مستندات:

 

کتابچه مدل جایزه ملی کیفیت ایران

 

لطفا جهت دریافت فایل فرم ثبت نام و ارائه آن به دبیرخانه جایزه ملی کیفیت ایران کلیک فرمایید.

 

توجه: لطفاً پس از تکمیل فرم ثبت نام آن را صرفاً به آدرس iranqualityaward@gmail.com ارسال نمایید.