دبیرخانه جایزه ملی کیفیت ایران به آگاهی عموم سازمان های کشور میرساند که فرایند جایزه مبتنی بر زمینه های بهبود حاصل از تجربیات گذشته تغییر یافته است و همچنین در راستای انطباق هرچه بیشتر معیارهای مدل جایزه با نیازهای ملی و کیفیت محصولات و خدمات سازمانهای ایرانی، از سوی کمیته فنی جایزه ملی کیفیت ایران از نو طراحی شده است.

دبیرخانه جایزه ملی کیفیت ایران، مدلی نوین و ملی به سازمان های ایرانی تقدیم می نماید، تا بر اساس رویکردهای ارائه شده در مدل بتوانند کیفیت محصولات خود را ارتقا داده و آن را تضمین نمایند.

اینک در آستانه شروع فرایند دوره پنجم جایزه بر طبق تصمیمات شورای سیاست گذاری جایزه ملی کیفیت ایران و کارشناسی کمیته فنی متشکل از ذینفعان جامعه سازمانهای ایرانی اعم از دولتی و عمومی و یا خصوصی در زمینه های متنوع تولیدی و خدماتی در سطحی فراگیر و فرابخشی به این نتیجه رسید که انجام تغییرات جدی در ساختار مدل و معیارهای آن با هدف تاکید اصلی بر کیفیت محصولات و خدمات سازمانها میتواند نتایج پربارتری را بهمراه داشته باشد.

لذا بر اساس تصمیم شورای سیاست گذاری جایزه ملی کیفیت ایران دبیرخانه جایزه از چندی پیش اقدامات همه جانبه ای را در راستای طراحی یک مدل ملی را در برنامه کار کمیته فنی و گروه کارشناسی مربوطه قرار داد که منجر طراحی مدل جایزه ملی کیفیت ایران گردیده است.

معیارهای مدل جایزه ملی کیفیت ایران بر اساس پاسخ گویی به نیازها و الزامات بازار، تولید،عرضه، چرخه عمر محصول(کالا و خدمات)، محیط زیست و سایر ذی نفعان طرح ریزی گردیده تا موفقیت پایدار سازمان را در فضای اقتصادی و اجتماعی ملی و بین المللی تضمین نماید.

مدل جایزه ملی کیفیت ایران با توجه به شرایط های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و همچنین ویژگی سازمان های ایرانی در کمیته فنی جایزه ملی کیفیت ایران، با بهره برداری از دانش روز مدیریت طراحی شده است،و بعبارتی یک مدل کاملا ملی محسوب می گردد که قابلیت بهره برداری از سوی سایر سازمان های خارجی را نیز دارا می باشد.این مدل با رویکرد سازمان های تولیدی و خدماتی طراحی شده است.

مزایای جایزه ملی کیفیت ایران

با توجه به اینکه تولید مستمر محصول با کیفیت فقط در سازمان های سرآمد مقدور است، در مدل ملی جایزه ملی کیفیت نیز اصول هشت گانه مدیریت کیفیت و سرآمدی جاری است. در این مدل از دانش سرآمدی و مدل های سرآمدی بهره برداری شده است. برای طراحی معیارها و زیر معیارهای مدل ملی فوق بیش از ۱۵۰۰ نکته راهنما و زیر معیار از سوی کمیته طراحی شناسائی شده است و ضمنا توزیع وزنی و امتیازات معیارها با تمرکز بر نتایج پایدار حاصل از رضایت مشتری و مصرف کنندگان است.

اصول طراحی حاکم بر مدل عبارتند از: تعادل در منافع ذینفعان، مدیریت و استراتژی کیفیت محصول، فرایند گرائی و تضمین کیفیت، مشتری گرائی، یادگیری وتوانمندسازی، زنجیره تامین و منابع، مسئولیت اجتماعی و زیست محیطی، که در فرایندهای، توسعه تکنولوژی و طراحی مفهومی محصول، طراحی و توسه محصول و فرایند، ساخت و تولید و تحویل محصول ، خدمات و پشتیبانی پس از فروش، عملکرد و رفتار زیست محیطی محصول، قابل شناسائی است.

این مدل که با ویژگی های سازمان های ایرانی هماهنگی دارد ، این امکان را به سازمان ها می دهد تا علاوه بر ایجاد راهبردی شفاف برای محصولات خود بتوانند فرایندها و منابع را در جهت ارتقا کیفیت محصولات توسعه داده و کارکنان را برای جاری سازی راهبرد محصولات توانمند سازند.
این مدل بر آثار زیست محیطی و اجتماعی محصولات تاکید جدی دارد و با جاری سازی رویکردهای مدل جایزه ملی کیفیت ایران سازمان ها می توانند مزیت رقابتی محصولات خود را بر مسئولیت های اجتماعی و اقتصادی خود طرح ریزی نمایند.

رهبری و مدیریت
مدیریت سازمان اطمینان حاصل می نماید که نیازهای حال و آینده مشتریان استخراج شده و بر اساس آن خط مشی و راهبرد سازمان که مبتنی بر منافع ذی نفعان است تدوین شده و جاری می گردند. و ارزشها و سیستمهای لازم برای ارتقا ابعاد گوناگون کیفیت محصول مد نظر قرار گرفته است. رهبران دستیابی به کیفیت محصول و استمرار آن را از طریق اقدامات ورفتارهای خودتسهیل و پشتیبانی می نماید.

فرایندها
سازمانهای موفق فرایندهای مرتبط با کیفیت محصول را به نحوی طراحی ، مدیریت نموده و بهبود می بخشند که مشتریان و سایر طرفهای ذینفع را کاملاً راضی کنند و برای آنها ارزش افزوده ایجاد نمایند.

منابع
سازمانهای موفق،شراکت های بیرونی، تأمین کنندگان و منابع درونی را برای حمایت از راهبردهای ویژه کیفیت محصول و عملکرد مؤثر فرایندهای ذیربط ،جهت اطمینان از کیفیت محصول، طرح ریزی و مدیریت می کنند.

کارکنان
سازمانهای موفق استعدادهای کارکنان خود را در سطح فردی، تیمی و سازمانی به طور کامل مدیریت می کنند و آنان را در راستای ارتقا کیفیت محصول، ترغیب ، تشویق و توانمند می سازند. و اقدامات لازم را جهت افزایش انگیزه و مشارکت در بهبود کیفیت محصول بعمل می آورند.

نتایج مشتری و مصرف کنندگان
سازمانهای موفق بطور مستمر نتایج فعالیت های خود را در ارتباط با مشتریان اندازه گیری و به نتایج برجسته ای دست می یابند.

نتایج محیط زیست وجامعه

سازمانهای موفق بطور مستمر نتایج و آثار فرایندها و محصولات خود را بر جامعه و محیط زیست اندازه گیری و به نتایج برجسته ای دست می یابند.

نتایج عملکردی
سازمانهای موفق نتایج عملکردی و نتایج منابع انسانی خود را با توجه به بهبود کیفیت محصول و منافع ذینفعان اندازه گیری و به نتایج برجسته دست می یابند.