فرآیند ارزیابی سیستم مدیریت کیفیت محصول در سازمان‌های متقاضی دریافت جایزه ملی کیفیت ایران،  از زمان دریافت سند اظهار‌ نامه تا حضور در مرحله پایانی ارزیابی و معرفی آنها در همایش سالانه جایزه ملی کیفیت ایران بقرار زیر است :

 

۱-  ابتدا اظهار‌ نامه هر سازمان توسط یک تیم از ارزیابان مستقل مورد بررسی قرار می‌گیرد. لازم بذکر است که همه ارزیابان جایزه ملی کیفیت ایران دوره‌های آموزشی لازم جهت هماهنگی در فرآیند ارزیابی و امتیاز دهی را طی نموده‌اند و در جلسات توجیهی ارزیابی حضور یافته‌اند.
۲-  سند اظهار‌ نامه سازمان به منظور تعیین نقاط قوت و نواحی قابل بهبود مورد ارزیابی دقیق قرار می‌گیرد. هر یک از ارزیابان با استفاده از مدل جایزه ملی کیفیت ایران و ماتریس امتیاز‌دهی رادار (RADAR)، امتیازی به سازمان تخصیص می‌دهند. سپس تیم ارزیابی تحت سرپرستی ارزیاب ارشد، در جلسه‌ای مشترک ضمن بحث و بررسی پیرامون امتیاز سازمان و مجموعه مورد توافقی از نقاط قوت و نواحی قابل بهبود به اجماع می‌رسند . همچنین در این مرحله برای سازمان‌هایی که شرایط لازم در بررسی اظهارنامه را احراز نمایند ، درخواست بازدید از محل(Visit Site) صادر خواهد شد .

۳-  تیم ارزیابی مطابق برنامه زمان بندی شده از محل سازمان بازدید خواهد نمود تا ضمن تکمیل ارزیابی، مستندات و اطلاعات خود را جهت تهیه گزارش بازخور کامل ‌نمایند. آنگاه کمیته ارزیابی آندسته از اظهار‌ نامه‌‌هایی را که گزارش بازدید از محل آنها کامل شده است را مطالعه نموده و در جلسه‌ای متقاضیان برجسته را در بخش‌های مختلف بر اساس حد‌نصاب‌ها انتخاب می‌نمایند .

 

۴-     آخرین مرحله فرآیند ارزیابی، تهیه و ارسال گزارش بازخور برای متقاضیان است که توسط تیم ارزیابی و دبیرخانه جایزه ملی کیفیت ایران انجام خواهد شد.

گزارش بازخور سازمان (در سطوح اشتهار و تندیس) مطالب زیر را پوشش می‌دهد :
– نمایی کلی از وضعیت سازمان

– گزارش معیارهای اصلی و زیر معیارها

– امتیاز اکتسابی سازمان

 

  • توجه (نکات مهم در ارزیابی) :

۱- به غیر از سطوح تندیس ، سازمان ها برای هر سال حضور خود در فرآیند ارزیابی جایزه بصورت متمادی و در صورت احراز شرایط ، فقط یکبار گواهینامه یا تقدیرنامه آن سطح را دریافت خواهند نمود و در صورت کسب امتیاز همان سطح در سال بعد فقط اعتبار سطح کسب شده توسط سازمان تمدید خواهد گردید و در صورت کسب امتیاز در سطحی پایین تر از سال های گذشته سطح کسب شده مورد تایید نخواهد بود .

۲- اعتبار سطوح اهتمام و اشتهار به کیفیت یکسال و اعتبار کلیه سطوح تندیس سه سال از تاریخ دریافت آن می باشد که سازمان ها با اشاره به سال احراز و سطح مورد تایید در مدت اعتبار گواهینامه ، تقدیرنامه یا تندیس می توانند در تبلیغات خود از آن بهره برداری نمایند .

۳- از آنجا که پایه ارزیابی ارزیابان جایزه ، خودارزیابی صحیح و دقیق توسط ارزیابان داخلی سازمان‌ها است . بنابراین سازمان‌ها می‌بایست با توجه به راهنمای تدوین اظهارنامه در هر سطح ، نسبت به انجام خودارزیابی بر اساس منطق رادار اقدام نمایند .

۴- معرفی تیم راهبری خودارزیابی در اظهارنامه الزامی است .

 

  • سطوح جایزه ملی کیفیت ایران

سطوح جایزه ملی کیفیت ایران و حداقل امتیازات اخذ این سطوح به شرح جدول زیر است:

 

سطوح جایزه سطح امتیاز
اهتمام به کیفیت
اشتهار به کیفیت یک ستاره ۳۰۰ امتیاز
اشتهار به کیفیت دو ستاره ۳۵۰ امتیاز
اشتهار به کیفیت سه ستاره ۴۰۰ امتیاز
اشتهار به کیفیت چهار ستاره ۴۵۰ امتیاز
تندیس برنزین ۵۰۰ امتیاز
تندیس سیمین ۶۰۰ امتیاز
تندیس زرین (جایزه ملی کیفیت ایران) ۷۰۰ امتیاز