(دانلود پرسشنامه خود ارزیابی)

رهبری و مدیریت

زیرمعیارها

۱-  مدیریت ارشد تعهد خود را به فرهنگی مبتنی بر ارزش‌های سازمانی و اخلاق کسب و کار که در آن کیفیت محصول برجسته شده است، به طور آشکار نشان میدهد.

 

 • هیچ برنامه‌ای در این مورد انجام نشده است /  پیاده‌سازی نشده است  /  عدم وجود شواهد
 • رویکردهایی در دست طرح‌ریزی /  تا حدی اجرا شده است  /  وجود برخی شواهد  /  گاهی استفاده می‌شود
 • آغاز شده است /  بخشی پیاده‌سازی شده است  /  وجود شواهد /  بطور منظم انجام می‌شود  /  موثر و تحت بازنگری / نتایج مرتبط کسب شده است /  اثربخشی نسبی
 • تقریبا تمامی فرایندهای مرتبط با محصول را در بر می‌گیرد / روشها بطور کامل شفاف است  /  اغلب استفاده می‌شود /  موثر و بهبود یافته /  نتایج مرتبط مشاهده می‌شود
 • برنامه‌های بهبود کیفیت مرتبط بطور کامل پیاده‌سازی شده است /  تمامی فرایندهای مرتبط را در برمی‌گیرد / بطور کامل و یکپارچه استفاده می‌شود / نتایج مورد انتظار کاملا بدست آمده است

 

۲-  مدیریت ارشد سیستم‌ها و فرآیندهای کلیدی لازم برای تضمین و ارتقاء کیفیت محصول را توسعه و بهبود می‌دهد.

 

 • هیچ برنامه‌ای در این مورد انجام نشده است /  پیاده‌سازی نشده است  /  عدم وجود شواهد
 • رویکردهایی در دست طرح‌ریزی /  تا حدی اجرا شده است  /  وجود برخی شواهد  /  گاهی استفاده می‌شود
 • آغاز شده است /  بخشی پیاده‌سازی شده است  /  وجود شواهد /  بطور منظم انجام می‌شود  /  موثر و تحت بازنگری / نتایج مرتبط کسب شده است /  اثربخشی نسبی
 • تقریبا تمامی فرایندهای مرتبط با محصول را در بر می‌گیرد / روشها بطور کامل شفاف است  /  اغلب استفاده می‌شود /  موثر و بهبود یافته /  نتایج مرتبط مشاهده می‌شود
 • برنامه‌های بهبود کیفیت مرتبط بطور کامل پیاده‌سازی شده است /  تمامی فرایندهای مرتبط را در برمی‌گیرد / بطور کامل و یکپارچه استفاده می‌شود / نتایج مورد انتظار کاملا بدست آمده است

 

۳-  راهبرد و خط مشی کیفیت سازمان مبتنی بر نیازها و انتظارات حال و آینده ذی نفعان و محیط بیرونی می‌باشد.

 

 • هیچ برنامه‌ای در این مورد انجام نشده است /  پیاده‌سازی نشده است  /  عدم وجود شواهد
 • رویکردهایی در دست طرح‌ریزی /  تا حدی اجرا شده است  /  وجود برخی شواهد  /  گاهی استفاده می‌شود
 • آغاز شده است /  بخشی پیاده‌سازی شده است  /  وجود شواهد /  بطور منظم انجام می‌شود  /  موثر و تحت بازنگری / نتایج مرتبط کسب شده است /  اثربخشی نسبی
 • تقریبا تمامی فرایندهای مرتبط با محصول را در بر می‌گیرد / روشها بطور کامل شفاف است  /  اغلب استفاده می‌شود /  موثر و بهبود یافته /  نتایج مرتبط مشاهده می‌شود
 • برنامه‌های بهبود کیفیت مرتبط بطور کامل پیاده‌سازی شده است /  تمامی فرایندهای مرتبط را در برمی‌گیرد / بطور کامل و یکپارچه استفاده می‌شود / نتایج مورد انتظار کاملا بدست آمده است

۴-  راهبردهای سازمان بر داده‌ها و اطلاعات حاصل از اندازه گیری عملکرد فرآیندهای کلیدی مرتبط با محصول استوار است.

 

 • هیچ برنامه‌ای در این مورد انجام نشده است /  پیاده‌سازی نشده است  /  عدم وجود شواهد
 • رویکردهایی در دست طرح‌ریزی /  تا حدی اجرا شده است  /  وجود برخی شواهد  /  گاهی استفاده می‌شود
 • آغاز شده است /  بخشی پیاده‌سازی شده است  /  وجود شواهد /  بطور منظم انجام می‌شود  /  موثر و تحت بازنگری / نتایج مرتبط کسب شده است /  اثربخشی نسبی
 • تقریبا تمامی فرایندهای مرتبط با محصول را در بر می‌گیرد / روشها بطور کامل شفاف است  /  اغلب استفاده می‌شود /  موثر و بهبود یافته /  نتایج مرتبط مشاهده می‌شود
 • برنامه‌های بهبود کیفیت مرتبط بطور کامل پیاده‌سازی شده است /  تمامی فرایندهای مرتبط را در برمی‌گیرد / بطور کامل و یکپارچه استفاده می‌شود / نتایج مورد انتظار کاملا بدست آمده است

 

۵-  راهبردهای ارتقاء کیفیت محصول تدوین شده و در فرآیندهای کلیدی جاری می شوند .

 

 • هیچ برنامه‌ای در این مورد انجام نشده است /  پیاده‌سازی نشده است  /  عدم وجود شواهد
 • رویکردهایی در دست طرح‌ریزی /  تا حدی اجرا شده است  /  وجود برخی شواهد  /  گاهی استفاده می‌شود
 • آغاز شده است /  بخشی پیاده‌سازی شده است  /  وجود شواهد /  بطور منظم انجام می‌شود  /  موثر و تحت بازنگری / نتایج مرتبط کسب شده است /  اثربخشی نسبی
 • تقریبا تمامی فرایندهای مرتبط با محصول را در بر می‌گیرد/ روشها بطور کامل شفاف است/ اغلب استفاده می‌شود /  موثر و بهبود یافته /  نتایج مرتبط مشاهده می‌شود
 • برنامه‌های بهبود کیفیت مرتبط بطور کامل پیاده‌سازی شده است / تمامی فرایندهای مرتبط را در برمی‌گیرد/ بطور کامل و یکپارچه استفاده می‌شود / نتایج مورد انتظار کاملا بدست آمده است

 

فرایندها

زیرمعیارها

 • فرآیندهای طراحی و تکوین همچنین تحقق محصول مدیریت شده و بهبود می یابند.
 • هیچ برنامه‌ای در این مورد انجام نشده است /  پیاده‌سازی نشده است  /  عدم وجود شواهد
 • رویکردهایی در دست طرح‌ریزی /  تا حدی اجرا شده است  /  وجود برخی شواهد  /  گاهی استفاده می‌شود
 • آغاز شده است /  بخشی پیاده‌سازی شده است  /  وجود شواهد /  بطور منظم انجام می‌شود  /  موثر و تحت بازنگری / نتایج مرتبط کسب شده است /  اثربخشی نسبی
 • تقریبا تمامی فرایندهای مرتبط با محصول را در بر می‌گیرد / روشها بطور کامل شفاف است  /  اغلب استفاده می‌شود /  موثر و بهبود یافته /  نتایج مرتبط مشاهده می‌شود
 • برنامه‌های بهبود کیفیت مرتبط بطور کامل پیاده‌سازی شده است /  تمامی فرایندهای مرتبط را در برمی‌گیرد / بطور کامل و یکپارچه استفاده می‌شود / نتایج مورد انتظار کاملا بدست آمده است

 

 • خلاقیت و نوآوری برای ارتقاء سیستم مدیریت کیفیت، مدیریت و تقویت می شود.
 • هیچ برنامه‌ای در این مورد انجام نشده است /  پیاده‌سازی نشده است  /  عدم وجود شواهد
 • رویکردهایی در دست طرح‌ریزی /  تا حدی اجرا شده است  /  وجود برخی شواهد  /  گاهی استفاده می‌شود
 • آغاز شده است /  بخشی پیاده‌سازی شده است  /  وجود شواهد /  بطور منظم انجام می‌شود  /  موثر و تحت بازنگری / نتایج مرتبط کسب شده است /  اثربخشی نسبی
 • تقریبا تمامی فرایندهای مرتبط با محصول را در بر می‌گیرد / روشها بطور کامل شفاف است  /  اغلب استفاده می‌شود /  موثر و بهبود یافته /  نتایج مرتبط مشاهده می‌شود
 • برنامه‌های بهبود کیفیت مرتبط بطور کامل پیاده‌سازی شده است /  تمامی فرایندهای مرتبط را در برمی‌گیرد / بطور کامل و یکپارچه استفاده می‌شود / نتایج مورد انتظار کاملا بدست آمده است

 

 • تولید، تحویل، پشتیبانی و چرخه عمر محصول، مدیریت می‌شود.
 • هیچ برنامه‌ای در این مورد انجام نشده است /  پیاده‌سازی نشده است  /  عدم وجود شواهد
 • رویکردهایی در دست طرح‌ریزی /  تا حدی اجرا شده است  /  وجود برخی شواهد  /  گاهی استفاده می‌شود
 • آغاز شده است /  بخشی پیاده‌سازی شده است  /  وجود شواهد /  بطور منظم انجام می‌شود  /  موثر و تحت بازنگری / نتایج مرتبط کسب شده است /  اثربخشی نسبی
 • تقریبا تمامی فرایندهای مرتبط با محصول را در بر می‌گیرد / روشها بطور کامل شفاف است  /  اغلب استفاده می‌شود /  موثر و بهبود یافته /  نتایج مرتبط مشاهده می‌شود
 • برنامه‌های بهبود کیفیت مرتبط بطور کامل پیاده‌سازی شده است /  تمامی فرایندهای مرتبط را در برمی‌گیرد / بطور کامل و یکپارچه استفاده می‌شود / نتایج مورد انتظار کاملا بدست آمده است

 

 • فرایندهای روابط با مشتری، مدیریت و تقویت می‌شوند.

 

 • هیچ برنامه‌ای در این مورد انجام نشده است /  پیاده‌سازی نشده است  /  عدم وجود شواهد
 • رویکردهایی در دست طرح‌ریزی /  تا حدی اجرا شده است  /  وجود برخی شواهد  /  گاهی استفاده می‌شود
 • آغاز شده است /  بخشی پیاده‌سازی شده است  /  وجود شواهد /  بطور منظم انجام می‌شود  /  موثر و تحت بازنگری / نتایج مرتبط کسب شده است /  اثربخشی نسبی
 • تقریبا تمامی فرایندهای مرتبط با محصول را در بر می‌گیرد / روشها بطور کامل شفاف است  /  اغلب استفاده می‌شود /  موثر و بهبود یافته /  نتایج مرتبط مشاهده می‌شود
 • برنامه‌های بهبود کیفیت مرتبط بطور کامل پیاده‌سازی شده است /  تمامی فرایندهای مرتبط را در برمی‌گیرد / بطور کامل و یکپارچه استفاده می‌شود / نتایج مورد انتظار کاملا بدست آمده است


منابع

زیرمعیارها

 • شراکت‌ها و تامین‌کنندگان در جهت ایجاد ارزش افزوده برای مشتریان و ارتقا کیفیت محصول مدیریت می‌شوند
 • هیچ برنامه‌ای در این مورد انجام نشده است /  پیاده‌سازی نشده است  /  عدم وجود شواهد
 • رویکردهایی در دست طرح‌ریزی /  تا حدی اجرا شده است  /  وجود برخی شواهد  /  گاهی استفاده می‌شود
 • آغاز شده است /  بخشی پیاده‌سازی شده است  /  وجود شواهد /  بطور منظم انجام می‌شود  /  موثر و تحت بازنگری / نتایج مرتبط کسب شده است /  اثربخشی نسبی
 • تقریبا تمامی فرایندهای مرتبط با محصول را در بر می‌گیرد / روشها بطور کامل شفاف است  /  اغلب استفاده می‌شود /  موثر و بهبود یافته /  نتایج مرتبط مشاهده می‌شود
 • برنامه‌های بهبود کیفیت مرتبط بطور کامل پیاده‌سازی شده است /  تمامی فرایندهای مرتبط را در برمی‌گیرد / بطور کامل و یکپارچه استفاده می‌شود / نتایج مورد انتظار کاملا بدست آمده است

 

 • منابع مالی جهت ارتقا کیفیت محصول مدیریت می‌شوند.
 • هیچ برنامه‌ای در این مورد انجام نشده است /  پیاده‌سازی نشده است  /  عدم وجود شواهد
 • رویکردهایی در دست طرح‌ریزی /  تا حدی اجرا شده است  /  وجود برخی شواهد  /  گاهی استفاده می‌شود
 • آغاز شده است /  بخشی پیاده‌سازی شده است  /  وجود شواهد /  بطور منظم انجام می‌شود  /  موثر و تحت بازنگری / نتایج مرتبط کسب شده است /  اثربخشی نسبی
 • تقریبا تمامی فرایندهای مرتبط با محصول را در بر می‌گیرد / روشها بطور کامل شفاف است  /  اغلب استفاده می‌شود /  موثر و بهبود یافته /  نتایج مرتبط مشاهده می‌شود
 • برنامه‌های بهبود کیفیت مرتبط بطور کامل پیاده‌سازی شده است /  تمامی فرایندهای مرتبط را در برمی‌گیرد / بطور کامل و یکپارچه استفاده می‌شود / نتایج مورد انتظار کاملا بدست آمده است

 

 • زیرساخت‌ها از جمله (ساختمان‌ها، تجهیزات، ابزار، مواد، انرژی و محیط‌کار) جهت ایجاد ارزش افزوده برای مشتریان و ارتقا کیفیت محصول مدیریت می‌شوند.
 • هیچ برنامه‌ای در این مورد انجام نشده است /  پیاده‌سازی نشده است  /  عدم وجود شواهد
 • رویکردهایی در دست طرح‌ریزی /  تا حدی اجرا شده است  /  وجود برخی شواهد  /  گاهی استفاده می‌شود
 • آغاز شده است /  بخشی پیاده‌سازی شده است  /  وجود شواهد /  بطور منظم انجام می‌شود  /  موثر و تحت بازنگری / نتایج مرتبط کسب شده است /  اثربخشی نسبی
 • تقریبا تمامی فرایندهای مرتبط با محصول را در بر می‌گیرد / روشها بطور کامل شفاف است  /  اغلب استفاده می‌شود /  موثر و بهبود یافته /  نتایج مرتبط مشاهده می‌شود
 • برنامه‌های بهبود کیفیت مرتبط بطور کامل پیاده‌سازی شده است /  تمامی فرایندهای مرتبط را در برمی‌گیرد / بطور کامل و یکپارچه استفاده می‌شود / نتایج مورد انتظار کاملا بدست آمده است

 

 

 • فناوری در جهت ارتقا کیفیت محصول و منافع ذی‌نفعان مدیریت می‌شود.
 • هیچ برنامه‌ای در این مورد انجام نشده است /  پیاده‌سازی نشده است  /  عدم وجود شواهد
 • رویکردهایی در دست طرح‌ریزی /  تا حدی اجرا شده است  /  وجود برخی شواهد  /  گاهی استفاده می‌شود
 • آغاز شده است /  بخشی پیاده‌سازی شده است  /  وجود شواهد /  بطور منظم انجام می‌شود  /  موثر و تحت بازنگری / نتایج مرتبط کسب شده است /  اثربخشی نسبی
 • تقریبا تمامی فرایندهای مرتبط با محصول را در بر می‌گیرد / روشها بطور کامل شفاف است  /  اغلب استفاده می‌شود /  موثر و بهبود یافته /  نتایج مرتبط مشاهده می‌شود
 • برنامه‌های بهبود کیفیت مرتبط بطور کامل پیاده‌سازی شده است /  تمامی فرایندهای مرتبط را در برمی‌گیرد / بطور کامل و یکپارچه استفاده می‌شود / نتایج مورد انتظار کاملا بدست آمده است

 

 • یادگیری سازمانی و دانش گروهی و فردی در مسیر ارتقا کیفیت محصول مدیریت می‌شوند.
 • هیچ برنامه‌ای در این مورد انجام نشده است /  پیاده‌سازی نشده است  /  عدم وجود شواهد
 • رویکردهایی در دست طرح‌ریزی /  تا حدی اجرا شده است  /  وجود برخی شواهد  /  گاهی استفاده می‌شود
 • آغاز شده است /  بخشی پیاده‌سازی شده است  /  وجود شواهد /  بطور منظم انجام می‌شود  /  موثر و تحت بازنگری / نتایج مرتبط کسب شده است /  اثربخشی نسبی
 • تقریبا تمامی فرایندهای مرتبط با محصول را در بر می‌گیرد / روشها بطور کامل شفاف است  /  اغلب استفاده می‌شود /  موثر و بهبود یافته /  نتایج مرتبط مشاهده می‌شود
 • برنامه‌های بهبود کیفیت مرتبط بطور کامل پیاده‌سازی شده است /  تمامی فرایندهای مرتبط را در برمی‌گیرد / بطور کامل و یکپارچه استفاده می‌شود / نتایج مورد انتظار کاملا بدست آمده است

 

 

کارکنان

زیرمعیارها

 • قابلیت‌های کارکنان برای ارتقاء کیفیت محصول شناسایی شده، توسعه یافته و حفظ می‌شود.
 • هیچ برنامه‌ای در این مورد انجام نشده است /  پیاده‌سازی نشده است  /  عدم وجود شواهد
 • رویکردهایی در دست طرح‌ریزی /  تا حدی اجرا شده است  /  وجود برخی شواهد  /  گاهی استفاده می‌شود
 • آغاز شده است /  بخشی پیاده‌سازی شده است  /  وجود شواهد /  بطور منظم انجام می‌شود  /  موثر و تحت بازنگری / نتایج مرتبط کسب شده است /  اثربخشی نسبی
 • تقریبا تمامی فرایندهای مرتبط با محصول را در بر می‌گیرد / روشها بطور کامل شفاف است  /  اغلب استفاده می‌شود /  موثر و بهبود یافته /  نتایج مرتبط مشاهده می‌شود
 • برنامه‌های بهبود کیفیت مرتبط بطور کامل پیاده‌سازی شده است /  تمامی فرایندهای مرتبط را در برمی‌گیرد / بطور کامل و یکپارچه استفاده می‌شود / نتایج مورد انتظار کاملا بدست آمده است

 

 • کارکنان در جهت ارتقاء کیفیت محصول مشارکت کرده و به آنان اختیارات و مسئولیت‌های لازم داده می‌شود.
 • هیچ برنامه‌ای در این مورد انجام نشده است /  پیاده‌سازی نشده است  /  عدم وجود شواهد
 • رویکردهایی در دست طرح‌ریزی /  تا حدی اجرا شده است  /  وجود برخی شواهد  /  گاهی استفاده می‌شود
 • آغاز شده است /  بخشی پیاده‌سازی شده است  /  وجود شواهد /  بطور منظم انجام می‌شود  /  موثر و تحت بازنگری / نتایج مرتبط کسب شده است /  اثربخشی نسبی
 • تقریبا تمامی فرایندهای مرتبط با محصول را در بر می‌گیرد / روشها بطور کامل شفاف است  /  اغلب استفاده می‌شود /  موثر و بهبود یافته /  نتایج مرتبط مشاهده می‌شود
 • برنامه‌های بهبود کیفیت مرتبط بطور کامل پیاده‌سازی شده است /  تمامی فرایندهای مرتبط را در برمی‌گیرد / بطور کامل و یکپارچه استفاده می‌شود / نتایج مورد انتظار کاملا بدست آمده است

 

 • تلاش کارکنان برای بهبود کیفیت محصول حمایت، تشویق و قدردانی می‌شود.
 • هیچ برنامه‌ای در این مورد انجام نشده است /  پیاده‌سازی نشده است  /  عدم وجود شواهد
 • رویکردهایی در دست طرح‌ریزی /  تا حدی اجرا شده است  /  وجود برخی شواهد  /  گاهی استفاده می‌شود
 • آغاز شده است /  بخشی پیاده‌سازی شده است  /  وجود شواهد /  بطور منظم انجام می‌شود  /  موثر و تحت بازنگری / نتایج مرتبط کسب شده است /  اثربخشی نسبی
 • تقریبا تمامی فرایندهای مرتبط با محصول را در بر می‌گیرد / روشها بطور کامل شفاف است  /  اغلب استفاده می‌شود /  موثر و بهبود یافته /  نتایج مرتبط مشاهده می‌شود
 • برنامه‌های بهبود کیفیت مرتبط بطور کامل پیاده‌سازی شده است /  تمامی فرایندهای مرتبط را در برمی‌گیرد / بطور کامل و یکپارچه استفاده می‌شود / نتایج مورد انتظار کاملا بدست آمده است

 

نتایج مشتری و مصرف‌کنندگان

زیرمعیارها

۱ شاخص‌های برداشتی- تصویر سازمان

 • اندازه‌گیری نشده است /  نتایج اندازه‌گیری روند نزولی دارند/ هیچ نتیجه‌ای وجود ندارد
 • روند بهبودهای جزیی دیده می‌شود /  وضعیت موجود حفظ می‌گردد /  روندهای مثبت در برخی نتایج و برخی شواهد مرتبط وجود دارد
 • روندهای مثبت  عملکرد خوب در نیمی از نتایج در سه سال گذشته وجود دارد / مقایسه با الگوها انجام می‌شود
 • روند مثبت و پایدار در نتایج مشاهده می‌شود / بخشهای زیادی از اهداف محقق شده است / مقایسه با الگوها انجام شده است / محدوده‌های مرتبط پوشش داده شده است
 • سازمان به سطوح بالای صنعت دست یافته است/ وجود عملکرد عالی و بهتر از اهداف تعیین شده/ عملکرد در سطح بهترین سطح کاری

 

۲- شاخص‌های برداشتی – محصولات و خدمات

 

 • اندازه‌گیری نشده است /  نتایج اندازه‌گیری روند نزولی دارند/ هیچ نتیجه‌ای وجود ندارد
 • روند بهبودهای جزیی دیده می‌شود /  وضعیت موجود حفظ می‌گردد /  روندهای مثبت در برخی نتایج و برخی شواهد مرتبط وجود دارد
 • روندهای مثبت  عملکرد خوب در نیمی از نتایج در سه سال گذشته وجود دارد / مقایسه با الگوها انجام می‌شود
 • روند مثبت و پایدار در نتایج مشاهده می‌شود / بخشهای زیادی از اهداف محقق شده است / مقایسه با الگوها انجام شده است / محدوده های مرتبط پوشش داده شده است
 • سازمان به سطوح بالای صنعت دست یافته است/ وجود عملکرد عالی و بهتر از اهداف تعیین شده/ عملکرد در سطح بهترین سطح کاری

 

۳- شاخص‌های برداشتی – فروش و پشتیبانی پس از فروش

 

 • اندازه‌گیری نشده است /  نتایج اندازه‌گیری روند  نزولی دارند  /  هیچ نتیجه‌ای وجود ندارد
 • روند بهبودهای جزیی دیده می‌شود /  وضعیت موجود حفظ می‌گردد /  روندهای مثبت در برخی نتایج و برخی شواهد مرتبط وجود دارد
 • روندهای مثبت  عملکرد خوب در نیمی از نتایج در سه سال گذشته وجود دارد / مقایسه با الگوها انجام می‌شود
 • روند مثبت و پایدار در نتایج مشاهده می‌شود / بخشهای زیادی از اهداف محقق شده است / مقایسه با الگوها انجام شده است / محدوده‌های مرتبط پوشش داده شده است
 • سازمان به سطوح بالای صنعت دست یافته است/ وجود عملکرد عالی و بهتر از اهداف تعیین شده/ عملکرد در سطح بهترین سطح کاری

 

۴- شاخص‌های برداشتی وفاداری

 

 • اندازه‌گیری نشده است /  نتایج اندازه‌گیری روند نزولی دارند/ هیچ نتیجه‌ای وجود ندارد
 • روند بهبودهای جزیی دیده می‌شود  /  وضعیت موجود حفظ می‌گردد /  روندهای مثبت در برخی نتایج و برخی شواهد مرتبط وجود دارد
 • روندهای مثبت  عملکرد خوب در نیمی از نتایج در سه سال گذشته وجود دارد / مقایسه با الگوها انجام می‌شود
 • روند مثبت و پایدار در نتایج مشاهده می‌شود / بخشهای زیادی از اهداف محقق شده است / مقایسه با الگوها انجام شده است / محدوده‌های مرتبط پوشش داده شده است
 • سازمان به سطوح بالای صنعت دست یافته است/ وجود عملکرد عالی و بهتر از اهداف تعیین شده/عملکرد در سطح بهترین سطح کاری

 

۵- شاخص‌های عملکردی- تصویر سازمان

 

 • اندازه‌گیری نشده است /  نتایج اندازه‌گیری روند نزولی دارند/ هیچ نتیجه‌ای وجود ندارد
 • روند بهبودهای جزیی دیده می‌شود  /  وضعیت موجود حفظ می‌گردد /  روندهای مثبت در برخی نتایج و برخی شواهد مرتبط وجود دارد
 • روندهای مثبت  عملکرد خوب در نیمی از نتایج در سه سال گذشته وجود دارد / مقایسه با الگوها انجام می‌شود
 • روند مثبت و پایدار در نتایج مشاهده می‌شود / بخشهای زیادی از اهداف محقق شده است / مقایسه با الگوها انجام شده است / محدوده‌های مرتبط پوشش داده شده است
 • سازمان به سطوح بالای صنعت دست یافته است  /  وجود عملکرد عالی و بهتر از اهداف تعیین شده  /  عملکرد در سطح بهترین سطح کاری

 

 

۶- شاخص‌های عملکردی- محصولات و خدمات

 

 • اندازه‌گیری نشده است /  نتایج اندازه‌گیری روند نزولی دارند/ هیچ نتیجه‌ای وجود ندارد
 • روند بهبودهای جزیی دیده می‌شود  /  وضعیت موجود حفظ می‌گردد /  روندهای مثبت در برخی نتایج و برخی شواهد مرتبط وجود دارد
 • روندهای مثبت  عملکرد خوب در نیمی از نتایج در سه سال گذشته وجود دارد / مقایسه با الگوها انجام می‌شود
 • روند مثبت و پایدار در نتایج مشاهده می‌شود / بخشهای زیادی از اهداف محقق شده است / مقایسه با الگوها انجام شده است / محدوده‌های مرتبط پوشش داده شده است
 • سازمان به سطوح بالای صنعت دست یافته است  /  وجود عملکرد عالی و بهتر از اهداف تعیین شده  /  عملکرد در سطح بهترین سطح کاری

 

۷- شاخص‌های عملکردی – فروش و پشتیبانی پس از فروش

 

 • اندازه‌گیری نشده است /  نتایج اندازه‌گیری روند نزولی دارند/ هیچ نتیجه‌ای وجود ندارد
 • روند بهبودهای جزیی دیده می‌شود  /  وضعیت موجود حفظ می‌گردد /  روندهای مثبت در برخی نتایج و برخی شواهد مرتبط وجود دارد
 • روندهای مثبت  عملکرد خوب در نیمی از نتایج در سه سال گذشته وجود دارد / مقایسه با الگوها انجام می‌شود
 • روند مثبت و پایدار در نتایج مشاهده می‌شود / بخشهای زیادی از اهداف محقق شده است / مقایسه با الگوها انجام شده است / محدوده‌های مرتبط پوشش داده شده است
 • سازمان به سطوح بالای صنعت دست یافته است  /  وجود عملکرد عالی و بهتر از اهداف تعیین شده  /  عملکرد در سطح بهترین سطح کاری

 

۸- شاخص‌های عملکردی وفاداری

 

 • اندازه‌گیری نشده است /  نتایج اندازه‌گیری روند نزولی دارند/ هیچ نتیجه‌ای وجود ندارد
 • روند بهبودهای جزیی دیده می‌شود  /  وضعیت موجود حفظ می‌گردد /  روندهای مثبت در برخی نتایج و برخی شواهد مرتبط وجود دارد
 • روندهای مثبت  عملکرد خوب در نیمی از نتایج در سه سال گذشته وجود دارد / مقایسه با الگوها انجام می‌شود
 • روند مثبت و پایدار در نتایج مشاهده می‌شود / بخشهای زیادی از اهداف محقق شده است / مقایسه با الگوها انجام شده است / محدوده‌های مرتبط پوشش داده شده است
 • سازمان به سطوح بالای صنعت دست یافته است  /  وجود عملکرد عالی و بهتر از اهداف تعیین شده  /  عملکرد در سطح بهترین سطح کاری

 

 

 

نتایج محیط‌زیست و جامعه

زیرمعیارها

۱- شاخص‌های برداشتی- تصویر سازمان

 

 • اندازه‌گیری نشده است /  نتایج اندازه‌گیری روند نزولی دارند/ هیچ نتیجه‌ای وجود ندارد
 • روند بهبودهای جزیی دیده می‌شود  /  وضعیت موجود حفظ می‌گردد /  روندهای مثبت در برخی نتایج و برخی شواهد مرتبط وجود دارد
 • روندهای مثبت  عملکرد خوب در نیمی از نتایج در سه سال گذشته وجود دارد / مقایسه با الگوها انجام می‌شود
 • روند مثبت و پایدار در نتایج مشاهده می‌شود / بخشهای زیادی از اهداف محقق شده است / مقایسه با الگوها انجام شده است / محدوده‌های مرتبط پوشش داده شده است
 • سازمان به سطوح بالای صنعت دست یافته است/ وجود عملکرد عالی و بهتر از اهداف تعیین شده/عملکرد در سطح بهترین سطح کاری

 

۲- شاخص‌های برداشتی- میزان مشارکت در جامعه‌ای که سازمان در آنها فعالیت می‌کند

 

 • اندازه‌گیری نشده است /  نتایج اندازه‌گیری روند نزولی دارند/ هیچ نتیجه‌ای وجود ندارد
 • روند بهبودهای جزیی دیده می‌شود  /  وضعیت موجود حفظ می‌گردد /  روندهای مثبت در برخی نتایج و برخی شواهد مرتبط وجود دارد
 • روندهای مثبت  عملکرد خوب در نیمی از نتایج در سه سال گذشته وجود دارد / مقایسه با الگوها انجام می‌شود
 • روند مثبت و پایدار در نتایج مشاهده می‌شود / بخشهای زیادی از اهداف محقق شده است / مقایسه با الگوها انجام شده است / محدوده‌های مرتبط پوشش داده شده است
 • سازمان به سطوح بالای صنعت دست یافته است/ وجود عملکرد عالی و بهتر از اهداف تعیین شده/ عملکرد در سطح بهترین سطح کاری

 

۳- شاخص‌های برداشتی- میزان کاهش و جلوگیری از آسیب‌های زیست‌محیطی طی چرخه عمر محصولات و خدمات سازمان

 

 • اندازه‌گیری نشده است /  نتایج اندازه‌گیری روند نزولی دارند/ هیچ نتیجه‌ای وجود ندارد
 • روند بهبودهای جزیی دیده می‌شود  /  وضعیت موجود حفظ می‌گردد /  روندهای مثبت در برخی نتایج و برخی شواهد مرتبط وجود دارد
 • روندهای مثبت  عملکرد خوب در نیمی از نتایج در سه سال گذشته وجود دارد / مقایسه با الگوها انجام می‌شود
 • روند مثبت و پایدار در نتایج مشاهده می‌شود / بخشهای زیادی از اهداف محقق شده است / مقایسه با الگوها انجام شده است / محدوده‌های مرتبط پوشش داده شده است
 • سازمان به سطوح بالای صنعت دست یافته است/ وجود عملکرد عالی و بهتر از اهداف تعیین شده/ عملکرد در سطح بهترین سطح کاری

 

۴- شاخص‌های برداشتی – عملکرد اجتماعی

 

 • اندازه‌گیری نشده است /  نتایج اندازه‌گیری روند نزولی دارند/ هیچ نتیجه‌ای وجود ندارد
 • روند بهبودهای جزیی دیده می‌شود  /  وضعیت موجود حفظ می‌گردد /  روندهای مثبت در برخی نتایج و برخی شواهد مرتبط وجود دارد
 • روندهای مثبت  عملکرد خوب در نیمی از نتایج در سه سال گذشته وجود دارد / مقایسه با الگوها انجام می‌شود
 • روند مثبت و پایدار در نتایج مشاهده می‌شود / بخشهای زیادی از اهداف محقق شده است / مقایسه با الگوها انجام شده است / محدوده‌های مرتبط پوشش داده شده است
 • سازمان به سطوح بالای صنعت دست یافته است/ وجود عملکرد عالی و بهتر از اهداف تعیین شده/ عملکرد در سطح بهترین سطح کاری

 

۵– شاخص‌های برداشتی – گزارش فعالیت‌های کمک به حفظ و پایداری منابع

 

 • اندازه‌گیری نشده است /  نتایج اندازه‌گیری روند نزولی دارند/ هیچ نتیجه‌ای وجود ندارد
 • روند بهبودهای جزیی دیده می‌شود  /  وضعیت موجود حفظ می‌گردد /  روندهای مثبت در برخی نتایج و برخی شواهد مرتبط وجود دارد
 • روندهای مثبت  عملکرد خوب در نیمی از نتایج در سه سال گذشته وجود دارد / مقایسه با الگوها انجام می‌شود
 • روند مثبت و پایدار در نتایج مشاهده می‌شود / بخشهای زیادی از اهداف محقق شده است / مقایسه با الگوها انجام شده است / محدوده‌های مرتبط پوشش داده شده است
 • سازمان به سطوح بالای صنعت دست یافته است/ وجود عملکرد عالی و بهتر از اهداف تعیین شده/ عملکرد در سطح بهترین سطح کاری

 

۶– شاخص‌های عملکردی – میزان تعامل با جامعه

 

 • اندازه‌گیری نشده است /  نتایج اندازه‌گیری روند نزولی دارند/ هیچ نتیجه‌ای وجود ندارد
 • روند بهبودهای جزیی دیده می‌شود  /  وضعیت موجود حفظ می‌گردد /  روندهای مثبت در برخی نتایج و برخی شواهد مرتبط وجود دارد
 • روندهای مثبت  عملکرد خوب در نیمی از نتایج در سه سال گذشته وجود دارد / مقایسه با الگوها انجام می‌شود
 • روند مثبت و پایدار در نتایج مشاهده می‌شود / بخشهای زیادی از اهداف محقق شده است / مقایسه با الگوها انجام شده است / محدوده‌های مرتبط پوشش داده شده است
 • سازمان به سطوح بالای صنعت دست یافته است/ وجود عملکرد عالی و بهتر از اهداف تعیین شده/ عملکرد در سطح بهترین سطح کاری

 

۷- شاخص‌های عملکردی – تمجیدها و جوایز دریافت شده

 

 • اندازه‌گیری نشده است /  نتایج اندازه‌گیری روند نزولی دارند/ هیچ نتیجه‌ای وجود ندارد
 • روند بهبودهای جزیی دیده می‌شود  /  وضعیت موجود حفظ می‌گردد /  روندهای مثبت در برخی نتایج و برخی شواهد مرتبط وجود دارد
 • روندهای مثبت  عملکرد خوب در نیمی از نتایج در سه سال گذشته وجود دارد / مقایسه با الگوها انجام می‌شود
 • روند مثبت و پایدار در نتایج مشاهده می‌شود / بخشهای زیادی از اهداف محقق شده است / مقایسه با الگوها انجام شده است / محدوده‌های مرتبط پوشش داده شده است
 • سازمان به سطوح بالای صنعت دست یافته است/ وجود عملکرد عالی و بهتر از اهداف تعیین شده/ عملکرد در سطح بهترین سطح کاری

 

 

نتایج عملکردی

 

زیرمعیارها

۱– نتایج غیرمالی

 

 • اندازه‌گیری نشده است /  نتایج اندازه‌گیری روند نزولی دارند/ هیچ نتیجه‌ای وجود ندارد
 • روند بهبودهای جزیی دیده می‌شود  /  وضعیت موجود حفظ می‌گردد /  روندهای مثبت در برخی نتایج و برخی شواهد مرتبط وجود دارد
 • روندهای مثبت  عملکرد خوب در نیمی از نتایج در سه سال گذشته وجود دارد / مقایسه با الگوها انجام می‌شود
 • روند مثبت و پایدار در نتایج مشاهده می‌شود / بخشهای زیادی از اهداف محقق شده است / مقایسه با الگوها انجام شده است / محدوده های مرتبط پوشش داده شده است
 • سازمان به سطوح بالای صنعت دست یافته است  /  وجود عملکرد عالی و بهتر از اهداف تعیین شده  /  عملکرد در سطح بهترین سطح کاری

 

۲– نتایج مالی

 

 • اندازه‌گیری نشده است /  نتایج اندازه‌گیری روند نزولی دارند/ هیچ نتیجه‌ای وجود ندارد
 • روند بهبودهای جزیی دیده می‌شود  /  وضعیت موجود حفظ می‌گردد /  روندهای مثبت در برخی نتایج و برخی شواهد مرتبط وجود دارد
 • روندهای مثبت  عملکرد خوب در نیمی از نتایج در سه سال گذشته وجود دارد / مقایسه با الگوها انجام می‌شود
 • روند مثبت و پایدار در نتایج مشاهده می‌شود / بخشهای زیادی از اهداف محقق شده است / مقایسه با الگوها انجام شده است / محدوده های مرتبط پوشش داده شده است
 • سازمان به سطوح بالای صنعت دست یافته است  /  وجود عملکرد عالی و بهتر از اهداف تعیین شده  /  عملکرد در سطح بهترین سطح کاری

 

 

۳- شاخص‌های برداشتی ، نتایج کارکنان – میزان ایجاد انگیزه

 

 • اندازه‌گیری نشده است /  نتایج اندازه‌گیری روند نزولی دارند/ هیچ نتیجه‌ای وجود ندارد
 • روند بهبودهای جزیی دیده می‌شود  /  وضعیت موجود حفظ می‌گردد /  روندهای مثبت در برخی نتایج و برخی شواهد مرتبط وجود دارد
 • روندهای مثبت  عملکرد خوب در نیمی از نتایج در سه سال گذشته وجود دارد / مقایسه با الگوها انجام می‌شود
 • روند مثبت و پایدار در نتایج مشاهده می‌شود / بخشهای زیادی از اهداف محقق شده است / مقایسه با الگوها انجام شده است / محدوده های مرتبط پوشش داده شده است
 • سازمان به سطوح بالای صنعت دست یافته است  /  وجود عملکرد عالی و بهتر از اهداف تعیین شده  /  عملکرد در سطح بهترین سطح کاری

 

 

۴- شاخص‌های برداشتی ، نتایج کارکنان اندازه‌گیری رضایت

 

 • اندازه‌گیری نشده است /  نتایج اندازه‌گیری روند نزولی دارند/ هیچ نتیجه‌ای وجود ندارد
 • روند بهبودهای جزیی دیده می‌شود  /  وضعیت موجود حفظ می‌گردد /  روندهای مثبت در برخی نتایج و برخی شواهد مرتبط وجود دارد
 • روندهای مثبت  عملکرد خوب در نیمی از نتایج در سه سال گذشته وجود دارد / مقایسه با الگوها انجام می‌شود
 • روند مثبت و پایدار در نتایج مشاهده می‌شود / بخشهای زیادی از اهداف محقق شده است / مقایسه با الگوها انجام شده است / محدوده های مرتبط پوشش داده شده است
 • سازمان به سطوح بالای صنعت دست یافته است  /  وجود عملکرد عالی و بهتر از اهداف تعیین شده  /  عملکرد در سطح بهترین سطح کاری

 

 

۵- شاخص‌های عملکردی ، مرتبط با نتایج کارکنان – دستاوردها

 

 • اندازه‌گیری نشده است /  نتایج اندازه‌گیری روند نزولی دارند/ هیچ نتیجه‌ای وجود ندارد
 • روند بهبودهای جزیی دیده می‌شود  /  وضعیت موجود حفظ می‌گردد /  روندهای مثبت در برخی نتایج و برخی شواهد مرتبط وجود دارد
 • روندهای مثبت  عملکرد خوب در نیمی از نتایج در سه سال گذشته وجود دارد / مقایسه با الگوها انجام می‌شود
 • روند مثبت و پایدار در نتایج مشاهده می‌شود / بخشهای زیادی از اهداف محقق شده است / مقایسه با الگوها انجام شده است / محدوده های مرتبط پوشش داده شده است
 • سازمان به سطوح بالای صنعت دست یافته است  /  وجود عملکرد عالی و بهتر از اهداف تعیین شده  /  عملکرد در سطح بهترین سطح کاری

 

 

۶- شاخص‌های عملکردی ، مرتبط با نتایج کارکنان اندازه‌گیری رضایت

 

 • اندازه‌گیری نشده است /  نتایج اندازه‌گیری روند نزولی دارند/ هیچ نتیجه‌ای وجود ندارد
 • روند بهبودهای جزیی دیده می‌شود  /  وضعیت موجود حفظ می‌گردد /  روندهای مثبت در برخی نتایج و برخی شواهد مرتبط وجود دارد
 • روندهای مثبت  عملکرد خوب در نیمی از نتایج در سه سال گذشته وجود دارد / مقایسه با الگوها انجام می‌شود
 • روند مثبت و پایدار درنتایج مشاهده می‌شود/ بخشهای زیادی از اهداف محقق شده است / مقایسه با الگوها انجام شده است/ محدوده‌های مرتبط پوشش داده شده است
 • سازمان به سطوح بالای صنعت دست یافته است/ وجود عملکرد عالی و بهتر از اهداف تعیین شده/ عملکرد در سطح بهترین سطح کاری

 

 

۷– معیارهای عملکردی ، مرتبط با نتایج کارکنان – میزان انگیزه و مشارکت

 

 • اندازه‌گیری نشده است /  نتایج اندازه‌گیری روند نزولی دارند/ هیچ نتیجه‌ای وجود ندارد
 • روند بهبودهای جزیی دیده می‌شود  /  وضعیت موجود حفظ می‌گردد /  روندهای مثبت در برخی نتایج و برخی شواهد مرتبط وجود دارد
 • روندهای مثبت  عملکرد خوب در نیمی از نتایج در سه سال گذشته وجود دارد / مقایسه با الگوها انجام می‌شود
 • روند مثبت و پایدار در نتایج مشاهده می‌شود / بخشهای زیادی از اهداف محقق شده است / مقایسه با الگوها انجام شده است / محدوده های مرتبط پوشش داده شده است
 • سازمان به سطوح بالای صنعت دست یافته است/ وجود عملکرد عالی و بهتر از اهداف تعیین شده/ عملکرد در سطح بهترین سطح کاری

 

 

۸- معیارهای عملکردی ، مرتبط با نتایج کارکنان – خدمات ارایه شده به کارکنان سازمان

 

 • اندازه‌گیری نشده است/ نتایج اندازه‌گیری روند نزولی دارند/ هیچ نتیجه‌ای وجود ندارد
 • روند بهبودهای جزیی دیده می‌شود  /  وضعیت موجود حفظ می‌گردد /  روندهای مثبت در برخی نتایج و برخی شواهد مرتبط وجود دارد
 • روندهای مثبت  عملکرد خوب در نیمی از نتایج در سه سال گذشته وجود دارد / مقایسه با الگوها انجام می‌شود
 • روند مثبت و پایدار در نتایج مشاهده می‌شود / بخشهای زیادی از اهداف محقق شده است / مقایسه با الگوها انجام شده است / محدوده‌های مرتبط پوشش داده شده است
 • سازمان به سطوح بالای صنعت دست یافته است/  وجود عملکرد عالی و بهتر از اهداف تعیین شده/عملکرد در سطح بهترین سطح کاری