توضیح طرح تندیس جایزه ملی کیفیت ایران(نماد بز کوهی)
آبان ۱۶, ۱۳۹۳
نمایش همه
پیام آقای مهندس انتصاریان

اکنون که دوران گذار اقتصاد کشورمان از مرحله تک محصولی و سنتی و محصور در قواعد و تفکرات دولتی با ابلاغ راهگشای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی از یک سو و ترسیم شدن مسیر توسعه و تعالی با تدوین برنامههای توسعه منتهی به سند چشم انداز از سوی دیگر، آغاز شده است و در شرایطی که دامنه گسترده ارتباطات، و پدیده جهانی شدن تنگنای مرزهای جغرافیای اقتصادی را با ایجاد بازارهای به هم پیوسته موجب گردیده و ما نیز در مسیر پیوستن به سازمان تجارت جهانی قرار دادیم، چارهای جز استقرار ساز و کارهای بنگاهداری نوین با محوریت تولید محصولی که بتواند بازارهای داخلی و خارجی را تسخیر نماید نخواهیم داشت.

شتاب فزاینده توسعه در ابعاد سخت افزاری و نرم افزاری و جهشهای بلند بنگاههای چند ملیتی موجب گردیده تا حلقه رقابتها در بازارهای جهانی همه روزه فشرده تر گردد و در این میان رقابت پذیری تنها راهکار بقاء سازمانها باشد.

در این برهه از زمان مدیران بنگاههای اقتصادی همچون مسئولان و کارشناسان کشورمان نه تنها رسالتی تاریخی برای گذر از این مقطع سرنوشت ساز برعهده دارند که مسیری بس صعب و دشوار برای جبران عقب ماندگیها و رسیدن به مرحله رقابت پذیری اقتصادی پیش رو خواهند داشت.
واقعیت عریان و نمایان آن است که تا چند دهه دیگر نفتی برای صادرات نخواهیم داشت و باید به صرف تکیه بر توان بنگاههای تولیدی و خدماتی ایرانی چرخهای اقتصادی سرزمین ما به گردش درآید و اگر میخواهیم که چراغ اقتصاد ما بدون نفت هم فروزان باشد باید از امروز در اندیشه فردا باشیم و خود را با ساز و کارهای رقابت پذیری در حال و آینده تجهیز نمائیم، اصول نوین مدیریت و قواعد حضور در بازارهای جهانی را بیآموزیم و به اجرا گذاریم.
مهمترین این اصول رعایت کیفیت در تمامی ابعاد آن، اجرا و استقرار ابزارها و سیستمهای مدیریت کیفیت، الگوبرداری و استفاده از روشهای سنجش و اندازهگیری میزان موفقیت است.

امروز در اغلب کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه، اعطای جوایز مختلف با محوریت کیفیت ابزاری مناسب برای توسعه اقتصادی محسوب میگردد.

انجمن مدیریت کیفیت ایران نیز افتخار دارد با درک همین ضرورتها، از ابتدای دهه ۱۳۸۰ در کنار موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران که متولی امر کیفیت در کشور است، با مشارکت در طراحی ساز و کارهای مورد نیاز برای جایزه ملی کیفیت ایران و به عنوان مجری ادوار گذشته و پنجمین دوره آن، همسو با اهداف و رسالتهای مهم خود که همانا نهادینه ساختن علوم و فنون نوین مدیریت و ترویج فرهنگ کیفیت است به نوبه خود سهم به سزایی در حرکت اقتصاد ملی به سوی توسعه و تعالی ایفا نماید.
جایزه ملی کیفیت ایران در واقع ابزاری است برای ایجاد رقابت سالم و علمی در میان بنگاههای اقتصادی ایران در راستای رقابت پذیری و وسیلهای است بر حصول اطلاع و تایید تلاش و کوشش سازمانهای اقتصادی کشور در استقرار نظام مدیریت کیفیت و نمادی است برای ارج نهادن به زحمات مدیران، کارشناسان و محققان و کارکنانی که در سازمانهای خود به کیفیت بها داده و به استقرار آن با خلاقیت و نوآوری در تولید محصول یا ارایه خدمات ناب به عنوان فلسفه وجودی سازمانها، به دنبال تامین انتظارات مشتریان و کسب رضایت آنها هستند.

از آنجا که کیفیت فراگیر محصول زمینه ساز جلب رضایت مشتریان و عامل پایه در حصول رضایت سایر ذینفعان یک سازمان برای دستیابی به سرآمدی و رقابت پذیری است انجمن مدیریت کیفیت ایران به سفارش موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، و با عنایت به تجربیات چهار دوره بر پایی جایزه ملی کیفیت ایران و با استفاده از پژوهشهای انجام شده، مدل نوین این جایزه با اتکا به دانش کارشناسان و متخصصان ایرانی و بر مبنای علوم روز کیفیت در جهان طراحی و به عنوان مدلی ملی منطبق با نیازهای توسعهای کشورمان ارایه گردید.

روشن است که اجرای این مدل نیازمند توسعه نیروی انسانی متخصص در ابعاد مدیر، کارشناس، ارزیاب و مربی میباشد.  در این راستا انجمن مدیریت کیفیت ایران فعالیتهای گستردهای را در برنامه خود دارد.

امید آنکه این مدل نوین ابزاری مناسبتر در جهت تحقق هدف آرمانی جایزه ملی کیفیت که اعتلای اقتصاد کشور عزیزمان است، باشد.
فرزین انتصاریان

رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران

(مجری جایزه ملی کیفیت ایران)