کمیته آموزش

اعضا کمیته شناسایی، انتخاب و تایید صلاحیت مدرسین جایزه ملی کیفیت ایران:

۱- آقای مهندس محمد ابراهیمی آهویی

۲- آقای فرشید شکرخدایی

۳- حسن فروزان فرد

۴- علی ذاکر زاده

۵- خانم نسرین وفایی