کمیته ارزیابان

اعضای کمیته ارزیابی جایزه ملی کیفیت ایران

۱- دکتر فرشید شکرخدایی (دبیر کمیته ارزیابان)

۲- محمد ابراهیمی آهویی

۳-اردلان اختری

۴- دکتر فرنوش باقری

۵-دکتر مصطفی بغدادی

۶-سعید بغدادی

۷- علی اکبر دیوسالار

۸-علی ذاکرزاده

۹-دکتر حسن فروزان فرد

۱۰-پرویز علوی

۱۱-محمدرضا معتمد

۱۲-سامان محمدی خواه

۱۳-دکتر امید قاضی میر سعید

۱۴-نسرین وفایی