کیفیت کالا و رضایتمندی مشتری پخش در اخبار سیما(۳۰آبان ۹۶)