ارزیابان جایزه کیفیت(سال۸۷-۹۷)

لیست ارزیابان جایزه ملی کیفیت ایران طی سال های ۸۷ تا ۹۷براساس مدل INQA

 

ردیفنام و نام خانوادگیسمتسال شروع ارزیابیتندیساشتهاراهتمام
۱پرویز علویسرارزیاب۱۳۸۲۲۵۵
۲سامان محمدیخواه سرارزیاب۱۳۸۲۳۴۲
۳سعید منشیسرارزیاب۱۳۸۲۴۷
۴فرنوش باقری ارزیاب۱۳۸۲۲
۵لیلا دادورارزیاب۱۳۸۲۲
۶مجتبی امینیسرارزیاب۱۳۸۳۲
۷فرشید شکرخداییسرارزیاب۱۳۸۳۲۸۱۵
۸محمد ابراهیمی آهوییسرارزیاب۱۳۸۳۴۴۳
۹علیرضا رضایتمندسرارزیاب۱۳۸۳۶۲
۱۰سید امید قاضی میر سعیدارزیاب۱۳۸۳۴۵۲
۱۱حسن فروزان فردسرارزیاب۱۳۸۳۲۸۵
۱۲حسن قره ئیسرارزیاب۱۳۸۴۱۲۱
۱۳مهرداد عموییسرارزیاب۱۳۸۴۲۳۳
۱۴حسین اسدیسرارزیاب۱۳۸۴۱۴۹
۱۵سام صدوقیسرارزیاب۱۳۸۴۱۳۳
۱۶مصطفی فلاح تفتیارزیاب۱۳۸۴۲
۱۷غلامرضا کیانیسرارزیاب۱۳۸۵۲۵
۱۸شهرام حسین پورارزیاب۱۳۸۵۱
۱۹اردلان اختریسرارزیاب۱۳۸۵۳۸۳
۲۰رضا شرطانارزیاب۱۳۸۵۱۱
۲۱پژمان میلادیسرارزیاب۱۳۸۵۱۲۳
۲۲شهریار شریفیسرارزیاب۱۳۸۵۱۳
۲۳نسرین وفاییسرارزیاب۱۳۸۵۳۴۳
۲۴سید حسن صفائیسرارزیاب۱۳۸۵۳۱
۲۵کیوان طیبیارزیاب۱۳۸۷۲
۲۶رضا اکبری حقیقیسرارزیاب۱۳۸۷۱۱۱
۲۷محمود رضا شهیدیارزیاب۱۳۸۷۴
۲۸محمدرضا مصلاییارزیاب۱۳۸۷۴۱
۲۹نادر نعمت پورسرارزیاب۱۳۸۷۵۴۲
۳۰مصطفی بغدادیسرارزیاب۱۳۸۷۳۳۵
۳۱سمیه رواجیسرارزیاب۱۳۸۷۵۳
۳۲امید الهامیارزیاب۱۳۸۷۱
۳۳بهروز نوریارزیاب۱۳۸۷۱
۳۴ساویز محمد نبیسرارزیاب۱۳۸۷۲
۳۵علی ذاکرزادهسرارزیاب۱۳۸۸۴۳۲
۳۶وحید بختیاری جومشاهده گر۱۳۸۸۱
۳۷پژمان صنعتی ایرانمشاهده گر۱۳۸۸۱۱
۳۸سید محمد فخرسرارزیاب۱۳۸۸۱۳۵
۳۹حسین خداوردیمشاهده گر۱۳۸۸۱
۴۰خسرو شمس اسفندآبادیارزیاب۱۳۸۸۲۱
۴۱نوید آقاییمشاهده گر۱۳۸۸۱
۴۲محمودرضا اقتداریمشاهده گر۱۳۸۸۱
۴۳حسین کایدمشاهده گر۱۳۸۸۱
۴۴آیدین جدید بنابسرارزیاب۱۳۸۸۲۲۳
۴۵زهرا جلیلیارزیاب۱۳۸۸۲۲
۴۶حبیب کراریارزیاب۱۳۸۸۱۱۱
۴۷ناصر غریب نوازسرارزیاب۱۳۸۸۲۵۳
۴۸محمد روهینامشاهده گر۱۳۸۸۱۱
۴۹میترا شهابسرارزیاب۱۳۸۸۲۲۲
۵۰محمدرضا فلاحارزیاب۱۳۸۸۱۲۱
۵۱پیام دیلفانیانسرارزیاب۱۳۸۸۸۱
۵۲علی اکبر درخشانیارزیاب۱۳۸۸۱
۵۳اکبر حبیبیمشاهده گر۱۳۸۸۱
۵۴احسان جنتی فردارزیاب۱۳۸۸۶
۵۵کیوان منتظریمشاهده گر-کارشناس صنعت۱۳۸۸۱۱
۵۶غزاله میرخلیلیارزیاب۱۳۸۸۴
۵۷عباس صبحی بلگوریارزیاب۱۳۸۸۱۳۱
۵۸محمدرضا مصلائیارزیاب۱۳۸۸۱
۵۹محمدرضا معتمدسرارزیاب۱۳۸۸۱۳۴
۶۰علیرضا عبدلی خالدیمشاهده گر۱۳۸۸۱
۶۱مهدی زندیمشاهده گر۱۳۸۸۱
۶۲مصطفی فلاحارزیاب۱۳۸۸۱
۶۳نیما عظیم زادهمشاهده گر۱۳۸۸۱
۶۴ابراهیم صالحیسرارزیاب۱۳۸۸۷
۶۵علیرضا عرفانیانسرارزیاب۱۳۸۹۱۳۲
۶۶علیرضا یاوری فرسرارزیاب۱۳۸۹۴
۶۷غزاله میرخلیلیارزیاب۱۳۸۹۱
۶۸احمد چتر زرینارزیاب۱۳۸۹۳
۶۹غلامرضا ناظمیارزیاب۱۳۸۹۱
۷۰حسین جلالی فراهانیمشاهده گر۱۳۸۹۱
۷۱سید مصطفی فقریارزیاب۱۳۸۹۱۱
۷۲پدرام محتشممشاهده گر۱۳۸۹۲
۷۳عباس سقاییانارزیاب۱۳۸۹۲
۷۴مجید باقریارزیاب۱۳۸۹۲۳
۷۵علی کیانیارزیاب۱۳۸۹۴
۷۶شهاب ضیابخشسرارزیاب۱۳۸۹۲۶۱
۷۷مژده قنبریارزیاب۱۳۸۹۱۱۱۰
۷۸مهدی اشرفیارزیاب۱۳۸۹۱
۷۹غلامرضا طاهریارزیاب۱۳۸۹۲
۸۰سیامک شجاعیارزیاب۱۳۸۹۱۱
۸۱رضا مشگین رادارزیاب۱۳۸۹۴۱
۸۲رضا مزروعیارزیاب۱۳۸۹۱۱
۸۳حمید بزرگیسرارزیاب۱۳۹۰۴۲
۸۴همایون ساقیمشاهده گر۱۳۹۰
۸۵امیرکریمیمشاهده گر۱۳۹۰
۸۶بابک داودیانسرارزیاب۱۳۹۰۲۴۱
۸۷مجید فقیریارزیاب۱۳۹۰۱
۸۸محمد ضیاییسرارزیاب۱۳۹۰۲۴۱
۸۹افشین جهان بینارزیاب۱۳۹۰۱۱
۹۰مهدی اشرفی نصرآبادیارزیاب۱۳۹۰۱
۹۱مهدی ابوالحسنیارزیاب۱۳۹۰۲
۹۲جلیل حبیبیسرارزیاب۱۳۹۰۱۳
۹۳سعید بغدادیسرارزیاب۱۳۹۰۳۴
۹۴مهدی هاشمی تبارارزیاب۱۳۹۰۱۱
۹۵آزاد احیاییارزیاب۱۳۹۰۱
۹۶علی اکبر دیوسالارسرارزیاب۱۳۹۱۳۳۱
۹۷نجمه السادات بهشتی بافقیارزیاب۱۳۹۱۲
۹۸محسن طلوع صادقسرارزیاب۱۳۹۱۱۲
۹۹بابک گودرزی نژادمشاهده گر۱۳۹۱۱
۱۰۰رضا پارسا سیماسرارزیاب۱۳۹۱۱۳
۱۰۱همایون صمدیارزیاب۱۳۹۱۱
۱۰۲اسماعیل حسین پورمشاهده گر۱۳۹۱۱۱
۱۰۳زهره بهرامیانمشاهده گر۱۳۹۱۱۱
۱۰۴محسن عیساییمشاهده گر۱۳۹۱۲
۱۰۵بهاره کیوانپورارزیاب۱۳۹۱۱۲۱
۱۰۶بهاره ابوطالبیارزیاب۱۳۹۱۴
۱۰۷حمیدرضا خدمتگزارارزیاب۱۳۹۲۱
۱۰۸محبوبه امینیسرارزیاب۱۳۹۲۴۱
۱۰۹رامبد سعی الدینسرارزیاب۱۳۹۲۳۱
۱۱۰امیر صادقیارزیاب۱۳۹۲۱
۱۱۱زهرا اسکندریارزیاب۱۳۹۲۱۱
۱۱۲آرش اخوت خوارزیاب۱۳۹۲۱
۱۱۳فاطمه یحیی پورارزیاب۱۳۹۲۱
۱۱۴نسیم بوربورثابتارزیاب۱۳۹۲۲
۱۱۵فرزانه عروجیمشاهده گر۱۳۹۲۱
۱۱۶حمیدرضا چرمچیارزیاب۱۳۹۲۱۲
۱۱۷عبدالرضا فلاحارزیاب۱۳۹۲۱
۱۱۸محسن طلوع صادقارزیاب۱۳۹۲۱۱
۱۱۹حسین عزالدین زنجانیارزیاب۱۳۹۲۱۲
۱۲۰سیده فائزه موسویمشاهده گر۱۳۹۲۱
۱۲۱عبدالرضا خانلریارزیاب۱۳۹۳۱۱
۱۲۲محمد مرادیارزیاب۱۳۹۳۲
۱۲۳محمد صلاحیارزیاب۱۳۹۳۲
۱۲۴آرش عرب پورارزیاب۱۳۹۳۱۱
۱۲۵مهدی ملامحمدامشاهده گر۱۳۹۳۱۱
۱۲۶امیر مدرس طهرانیمشاهده گر۱۳۹۳۲
۱۲۷علی چراغیارزیاب۱۳۹۳۱۳
۱۲۸پرهام رشیدارزیاب۱۳۹۳۱۱
۱۲۹ندا فلاحیارزیاب۱۳۹۳۳
۱۳۰وحیده قنبری مردانیارزیاب۱۳۹۳۱۱
۱۳۱محمد صالحی نژادمشاهده گر۱۳۹۳۱
۱۳۲حمیدرضا پایگاهارزیاب۱۳۹۳۱
۱۳۳مهدی فاضل کلباسیمشاهده گر۱۳۹۳۱
۱۳۴فرهاد محمدیمشاهده گر۱۳۹۳۱
۱۳۵محمد زینلیارزیاب۱۳۹۳۱۲۱
۱۳۶مریم صادقی سرکانیمشاهده گر۱۳۹۳۱
۱۳۷یعقوب سلیم پورمشاهده گر۱۳۹۳۱
۱۳۸سمانه فضلی خانیمشاهده گر۱۳۹۳۱
۱۳۹علی ولی محمدیمشاهده گر۱۳۹۳۱
۱۴۰پدرام رجبلومشاهده گر۱۳۹۳۱
۱۴۱یوسف شمس ناتریمشاهده گر۱۳۹۳۱۱
۱۴۲علیرضا گیلانیمشاهده گر۱۳۹۳۱
۱۴۳کامران دشتی ملجائیمشاهده گر۱۳۹۳۲
۱۴۴علی هنرمندمشاهده گر۱۳۹۳۱
۱۴۵علیرضا مهری اسکوییمشاهده گر۱۳۹۳۱
۱۴۶احمد عیسی خانیمشاهده گر۱۳۹۳۱
۱۴۷اشکان نوآورمشاهده گر۱۳۹۴۱۱
۱۴۸وحید صائمی صدیقارزیاب۱۳۹۴۱
۱۴۹پگاه باقرزادهمشاهده گر۱۳۹۴۱
۱۵۰پرویز کلهریارزیاب۱۳۹۴۳
۱۵۱محمد گرشاسبیارزیاب۱۳۹۴۱۱
۱۵۲داود خسرویارزیاب۱۳۹۴۱
۱۵۳حمیدرضا میرزاجانیارزیاب۱۳۹۴۱۲
۱۵۴مصطفی اشعاریارزیاب۱۳۹۴۱
۱۵۵محمدرضا صادقی نژادسرارزیاب۱۳۹۴۳۱
۱۵۶مرتضی هادیارزیاب۱۳۹۴۲۱
۱۵۷مسعود شمسیارزیاب۱۳۹۴۱
۱۵۸علی عسگریمشاهده گر۱۳۹۴۲
۱۵۹مینا حاج عبدالحسینیمشاهده گر۱۳۹۴۱
۱۶۰آرمان شریعتی بهبهانیمشاهده گر۱۳۹۴۱
۱۶۱پگاه یاوری فرمشاهده گر۱۳۹۴۱
۱۶۲زهرا پیشرویان ورکیمشاهده گر۱۳۹۴۱
۱۶۳رضا ذوالقدرارزیاب۱۳۹۴۱۲
۱۶۴رضا عزیزیارزیاب۱۳۹۴۱۱
۱۶۵فاطمه یاری کنندهمشاهده گر۱۳۹۴۱
۱۶۶علیرضا اشتیاقیارزیاب۱۳۹۴۱
۱۶۷اکبر غریب نوازارزیاب۱۳۹۴۱
۱۶۸آرش امیریارزیاب۱۳۹۴۲
۱۶۹آزاده واحدیمشاهده گر۱۳۹۴۱
۱۷۰نوید خبیریارزیاب۱۳۹۴۲
۱۷۱نسرین غلامی قارابمشاهده گر۱۳۹۴۱
۱۷۲شراره اعتصامیسرارزیاب۱۳۹۴۲۱
۱۷۳گلاره قدیریارزیاب۱۳۹۴۳
۱۷۴فاطمه سعادتمشاهده گر۱۳۹۴۱
۱۷۵علی رضائی رادمشاهده گر۱۳۹۴۱
۱۷۶کبرا رفعتی آلاشتیمشاهده گر۱۳۹۴۱
۱۷۷سارا مومنی رادمشاهده گر۱۳۹۴۱
۱۷۸علیرضا برلیانمشاهده گر۱۳۹۴۲
۱۷۹خلیل میرخانیارزیاب۱۳۹۵۱
۱۸۰سیدمحمد اعظمی نژادارزیاب۱۳۹۵۱
۱۸۱علیرضا میرزمانیارزیاب۱۳۹۵۱
۱۸۲حسین خسروانیارزیاب۱۳۹۶۱
۱۸۳مهدی جعفرزادهمشاهده گر۱۳۹۶۱
۱۸۴کریم رضایی خوزانیمشاهده گر۱۳۹۶۱
۱۸۵علی نادعلیانمشاهده گر۱۳۹۶۱
۱۸۶مژده حیاتیمشاهده گر۱۳۹۶۱
۱۸۷احمد شیروانیمشاهده گر۱۳۹۶۱
۱۸۸شاهرخ احتشام زادهمشاهده گر
۱۸۹احسان علی رمضانیمشاهده گر
۱۹۰جواد حسینیمشاهده گر
۱۹۱امیرمنصور صافی اصفهانیمشاهده گر
۱۹۲آرمان شریعتی بهبهانیمشاهده گر
۱۹۳زهرا حسینی چریانیمشاهده گر
۱۹۴مهناز دودانگهمشاهده گر
۱۹۵فهیمه السادات سیدزادهمشاهده گر
۱۹۶حدیث کاظمی پورمشاهده گر
۱۹۷رضا فشکیمشاهده گر
۱۹۸علی کریمیمشاهده گر
۱۹۹ارژنگ فرهمندمشاهده گر
۲۰۰احمد رادفرمشاهده گر
۲۰۱محمد برازنده جدیمشاهده گر
۲۰۲صابر باقریمشاهده گر
۲۰۳مرتضی خیرخواه گیلدهمشاهده گر
۲۰۴مسعود ابراهیمی جمارانیمشاهده گر
۲۰۵بنفشه اصلانی مقدممشاهده گر
۲۰۶مهدی شامکانیمشاهده گر
۲۰۷سپیده درویش شامکانیمشاهده گر
۲۰۸محمدعلی جهانیمشاهده گر
۲۰۹رکسانا زیدیمشاهده گر
۲۱۰فریبرز زینالیمشاهده گر
۲۱۱فرزانه اصلی بیگیمشاهده گر
۲۱۲رویا حبیبیمشاهده گر
۲۱۳فرناز گلبابائیمشاهده گر
۲۱۴علیرضا میرزمانیمشاهده گر
۲۱۵حسن نظریمشاهده گر
۲۱۶مهسا کردجزیمشاهده گر
۲۱۷سید احمد حاجی خلیلیمشاهده گر
۲۱۸سیدرسول احمدی فروشانیمشاهده گر
۲۱۹محمد علیزادهمشاهده گر
۲۲۰فاطمه زارعمشاهده گر
۲۲۱مریم ساکیمشاهده گر
۲۲۲شهریار توفیقیمشاهده گر
۲۲۳آرش عربپورمشاهده گر
۲۲۴فرهاد غلامی مقدممشاهده گر
۲۲۵حامد ضیاییمشاهده گر
۲۲۶وحید مجدیمشاهده گر
۲۲۷مهدی میرآقاییمشاهده گر
۲۲۸نازلی گمارونی پورمشاهده گر
۲۲۹مرتضی هادیمشاهده گر
۲۳۰محمدباقر شعشعانیمشاهده گر
۲۳۱حسین کیانپورمشاهده گر
۲۳۲مونا رضاییمشاهده گر
۲۳۳حمید کیانپورمشاهده گر
۲۳۴بنیامین سهلهمشاهده گر
۲۳۵محمدرضا اخلاقیمشاهده گر
۲۳۶نسرین مبصریمشاهده گر
۲۳۷محمد ابراهیمی مقدممشاهده گر
۲۳۸محمد قلیزادهمشاهده گر
۲۳۹مرضیه بابایاریمشاهده گر
۲۴۰حمیدرضا کیوانمشاهده گر
۲۴۱رحیم مهدی زادهمشاهده گر
۲۴۲رامین شهبازبگیانمشاهده گر
۲۴۳ابراهیم جهان دیدهمشاهده گر
۲۴۴ایمان نعمت الهیمشاهده گر
۲۴۵زهرا نظریمشاهده گر
۲۴۶عبداله صلاحیمشاهده گر