آبان ۱۶, ۱۳۹۳
توضیح طرح تندیس بز کوهی
جایگاه اصلی بز کوهی همیشه در ارتفاعات است دقیقا” نقطه تمایز سازمانها و اداراتی که برای انتخاب این جایزه کاندید […]